حجم نقدینگی در سال هشتاد و سه ۲/۳۰درصد افزایش یافت


بانك مركزي گزارش داد: حجم نقدينگي در سال ۸۳ معادل ۲/۳۰ درصد، پول
۲/۱۶ درصد و شبه پول ۴۰ درصد افزايش داشته است.


به گزارش خبرگزاري فارس، به نقل از آمار منتشر شده توسط اين بانك،
حجم سپرده‌هاي بخش‌هاي غير عمومي ۴/۳۱ درصد در سال ۸۳ نسبت به سال قبل از آن رشد
داشته است.
در اين گزارش جمعيت ايران ۷/۶۷ ميليون نفر كه ۹/۴۴ ميليون نفر آن شهري و ۸/۲۲
ميليون نفر آن روستايي است در نظر گرفته شده و رشد جمعيت نيز ۵/۱ درصد اعلام شده
است. تراكم جمعيت كشور ۴۱ نفر در هر كيلومتر مربع مي‌باشد كه ۶/۲۱ ميلون نفر آن
جمعيت فعال خوانده شده است. از اين ميان ۵/۸۴ درصد از جمعيت بالاي شش سال و ۳/۹۶
درصد جمعيت بين شش تا ۲۹ سال با سواد مي‌باشد.
در اين گزارش به بخشهاي حقيقي اقتصاد اشاره شده و آمده است: براساس قيمتهاي پايه
سال ۱۳۷۶ و در مقايسه با سال ۱۳۸۲ بخش نفت ۸/۴ درصد و بخشهاي غير نفتي ۱/۵ درصد رشد
داشته‌اند.
توليد ناخالص داخلي در پايان سال ۸۳ يك ميليون و ۳۸۲ هزار و ۶۰۸ ميليارد ريال و
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص برابر با ۳۹۶ هزار و ۸۳۹ ميليارد ريال بوده است.
در همين سال مخارج مصرفي بخش خصوصي ۶۳۳ هزار و ۸۰۳ ميليارد ريال و مخارج مصرفي بخش
عمومي ۱۶۴ هزار و ۵۱۰ ميليارد ريال محاسبه شده است.
نرخ تورم در اين سال ۲/۱۵ درصد به قيمتهاي پايه سال ۱۳۷۶ به دست آمده است.
در خصوص وضعيت مالي دولت در سال ۱۳۸۳ آمده است: درآمد دولت در اين سال برابر با ۲۵۱
هزار و ۶۶۸ ميليارد ريال بوده در حالي كه هزينه‌هاي دولت، به ۳۸۰ هزار و چهار
ميليارد ريال رسيده است. بر همين اساس جمع دارائيهاي غير مالي در اختيار دولت ۱۵۱
هزار و ۴۱۳ ميليارد ريال بوده است.
در بخش تجارت خارجي نيز تراز جاري ايران در سال ۱۳۸۳ معادل سه هزار و ۹۸۹ ميليون
دلار مثبت بوده است و تراز تجاري نيز برابر با هفت هزار و ۷۶۴ ميليون دلار برآورد
شده است.
ميزان صادرات كشور در همين سال ۴۴ هزار و ۴۰۳ ميليون دلار و ميزان واردات ۳۶ هزار و
۳۶۹ ميليون دلار بوده است و جمع بدهيهاي خارجي كشور در پايان دوره مالي ۱۵ هزار و
۶۶۵ ميليون دلار بوده است.
در همين گزارش به وضعيت بورس اشاره شده است و آمده است: شاخص قيمت سهام در پايان
دوره ۱۲ هزار و ۱۱۳ واحد بود كه ارزش سهام معامله شده در همين زمان معادل ۱۰۴ هزار
و ۲۰۲ ميليارد ريال برآورده شده است. تعداد سهام معامله شده نيز بيش از ۱۴ هزار و
۲۷۰ ميليلون دلار بوده است.