حجم نقدینگی در سال هشتاد و سه 2/30درصد افزایش یافت


بانك مركزي گزارش داد: حجم نقدينگي در سال 83 معادل 2/30 درصد، پول
2/16 درصد و شبه پول 40 درصد افزايش داشته است.


به گزارش خبرگزاري فارس، به نقل از آمار منتشر شده توسط اين بانك،
حجم سپرده‌هاي بخش‌هاي غير عمومي 4/31 درصد در سال 83 نسبت به سال قبل از آن رشد
داشته است.
در اين گزارش جمعيت ايران 7/67 ميليون نفر كه 9/44 ميليون نفر آن شهري و 8/22
ميليون نفر آن روستايي است در نظر گرفته شده و رشد جمعيت نيز 5/1 درصد اعلام شده
است. تراكم جمعيت كشور 41 نفر در هر كيلومتر مربع مي‌باشد كه 6/21 ميلون نفر آن
جمعيت فعال خوانده شده است. از اين ميان 5/84 درصد از جمعيت بالاي شش سال و 3/96
درصد جمعيت بين شش تا 29 سال با سواد مي‌باشد.
در اين گزارش به بخشهاي حقيقي اقتصاد اشاره شده و آمده است: براساس قيمتهاي پايه
سال 1376 و در مقايسه با سال 1382 بخش نفت 8/4 درصد و بخشهاي غير نفتي 1/5 درصد رشد
داشته‌اند.
توليد ناخالص داخلي در پايان سال 83 يك ميليون و 382 هزار و 608 ميليارد ريال و
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص برابر با 396 هزار و 839 ميليارد ريال بوده است.
در همين سال مخارج مصرفي بخش خصوصي 633 هزار و 803 ميليارد ريال و مخارج مصرفي بخش
عمومي 164 هزار و 510 ميليارد ريال محاسبه شده است.
نرخ تورم در اين سال 2/15 درصد به قيمتهاي پايه سال 1376 به دست آمده است.
در خصوص وضعيت مالي دولت در سال 1383 آمده است: درآمد دولت در اين سال برابر با 251
هزار و 668 ميليارد ريال بوده در حالي كه هزينه‌هاي دولت، به 380 هزار و چهار
ميليارد ريال رسيده است. بر همين اساس جمع دارائيهاي غير مالي در اختيار دولت 151
هزار و 413 ميليارد ريال بوده است.
در بخش تجارت خارجي نيز تراز جاري ايران در سال 1383 معادل سه هزار و 989 ميليون
دلار مثبت بوده است و تراز تجاري نيز برابر با هفت هزار و 764 ميليون دلار برآورد
شده است.
ميزان صادرات كشور در همين سال 44 هزار و 403 ميليون دلار و ميزان واردات 36 هزار و
369 ميليون دلار بوده است و جمع بدهيهاي خارجي كشور در پايان دوره مالي 15 هزار و
665 ميليون دلار بوده است.
در همين گزارش به وضعيت بورس اشاره شده است و آمده است: شاخص قيمت سهام در پايان
دوره 12 هزار و 113 واحد بود كه ارزش سهام معامله شده در همين زمان معادل 104 هزار
و 202 ميليارد ريال برآورده شده است. تعداد سهام معامله شده نيز بيش از 14 هزار و
270 ميليلون دلار بوده است.