حجم صادرات کالا و خدمات به مرز 20 میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از آمارهای بانک مرکزی طی سه
ماهه اول سال 84 حجم صادرات غیرنفتی کشور 3 میلیارد و 8/5 میلیون دلار بود که این
رقم در پایان سه ماهه اول سال جاری به 5 میلیارد و 351 میلیون دلار رسید.

براساس این گزارش حجم صادرات نفتی در سه ماهه اول سال گذشته نیز به 11 میلیارد و
496 میلیون دلار بالغ می شد اما طی سه ماهه نخست امسال حجم صادرات نفتی کشور به 14
میلیارد و 409 میلیارد دلار رسید که حاکی از 3/25 درصد رشد نسبت به سال گذشته است.

گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس حاکی است حجم کل صادرات کالا و خدمات کشور در
پایان سه ماهه اول سال جاری بالغ بر 19 میلیارد و 760 میلیون دلار بوده است که نسبت
به مدت مشابه سال قبل 7/31 درصد رشد داشته است.