کمیته‌های تخصصی

کلید اجرای حاکمیت شرکتی

بنا به تعریف فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC)، حاکمیت شرکتی عبارت است از مسئولیت‌ها و شیوه‌های به کار برده شده توسط هیات مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین کننده دستیابی به هدف ها، کنترل ریسک ها و مصرف مسئولانه  منابع است. 

در اصل حاکمیت شرکتی بازوی اجرایی هیات مدیره برای هدایت شرکت به سمت اهداف تعیین شده است. پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی موجبات اطمینان و اعتماد مالکان، سهامداران و سایر ذی نفعان را فراهم می آورد زیرا آینه ی تمام نمای حفظ منافع  آنها توسط مدیران می باشد. 

قوانین و چارچوب اصول حاکمیت شرکتی در گروه توسعه ملی بر پایه ی آیین نامه نظام راهبری شرکتی مصوب 11/08/1386 سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مورخ 24/04/ 1397 تدوین شده و به طور مستمر ساز و کارهای اجرایی آن توسط هیات مدیره و مدیرعامل گروه توسعه ملی مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد.

باشد که با این مهم گامی مهم در راستای ارتقا و اعتلای بیشتر گروه توسعه ملی برداشته شود.


کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی یکی از بنیادی ترین و اصلی ترین ارکان راهبری شرکتی محسوب می شود. کمیته حسابرسی گروه توسعه ملی به عنوان نماینده هیات مدیره  در راستای نظارت بر کار مدیریت مالی ارشد، حسابرسان درون و برون سازمانی، کسب اطمینان از انجام اقدامات صحیح و اصلاحی توسط مدیران فعالیت می کند. همچنین این کمیته را می توان به عنوان نماینده سهامداران برای حفاظت از منافع و حقوق آنان دانست.

کمیته انتصابات

در راستای اجرای دستور العمل حاکمیت شرکتی  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، کمیته انتصابات گروه توسعه ملی با هدف نظام مند نمودن و ارتقا فرآیند جذب و انتصاب افراد شایسته در ساختار مدیریتی و اجرایی شرکت اقدام به تشکیل این کمیته نموده است. در اصل این کمیته در چارچوب قوانین و ساختار مقرر شده رد آیین نامه و دستورالعمل حاکمیت شرکتی با سنجش ریزبینانه و تخصصی دانش و مهارت های حرفه ای و عمومی داوطلبین پست های سازمانی، افزایش اثربخشی فرآیند انتصاب را تضمین می کند.

کمیته پاداش و جبران خدمات

به منظور اتخاذ تصمیمات صحیح و عادلانه در خصوص سیاست ها و راهبردهای کلان مرتبط با نیروی انسانی، کمیته پاداش و جبران خدمات گروه توسعه ملی با بررسی، مرور عملکرد و میزان بهره وری و اثربخشی نیروی انسانی نسبت به حقوق و دستمزد، پاداش، خدمات رفاهی و تمامی مواردی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به عنوان اقدامی برای جبران خدمات نیروی انسانی محسوب می شود،   تصمیم گیری می کند.

کمیته سرمایه گذاری

کمیته سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، با حضور مدیران ارشد و متخصص با اتخاذ تصمیمات راهبردی در خصوص توسعه و تعدیل سرمایه گذاری ها، بررسی پیشنهادهای سرمایه گذاری، خرید، فروش یا حفظ مالکیت سهام و انواع اوراق بهادار و نظارت مستمر بر عملکرد مدیران سرمایه گذاری تشکیل شده و به صورت منظم و ادواری با هدف حفظ صیانت از سهام سهامداران و اتخاذ بهترین تصمیم در امر سرمایه گذاری برگزار می شود.

کمیته واگذاری و فروش

در راستای اجرایی نمودن ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، کمیته واگذاری و فروش گروه توسعه ملی با حضور مدیران ارشد جهت آماده سازی و انجام تشریفات مربوط به ارزشگذاری و اخذ مصوبه از هیات مدیره و اخذ مجوز از بانک ملی ایران تشکیل می گردد.

کمیته حقوقی و تطبیق

کمیته حقوقی گروه توسعه ملی به عنوان بازوی اصلی در تصمیمات هیات مدیره و مدیران ارشد با هدف مشاوره و  بررسی جوانب حقوقی تصمیمات اخذ شده، نظارت و پیگیری پرونده های حقوقی،  اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم جهت پاسخ به ابهامات و شبهات حقوقی و قانونی پیش آمده، نظارت، بررسی و مستند سازی تخلفات احتمالی نیروی انسانی گروه و شرکت های زیر مجموعه، گرد آوری و تنظیم مجموعه قوانین و مقررات مهم و مرتبط با امور جاری و ارائه آن به مدیران ارشد و هیات مدیره تشکیل شده است. حضور این کمیته در بین کمیته های تخصصی حاکمیت شرکتی گروه توسعه ملی گواه حرکت قانون مندانه و اصولی در مسیر رشد و تعالی سازمان است.

کمیته منابع انسانی

گروه توسعه ملی با دیدگاه توجه و ایجاد محیط امن و قابل پیشرفت برای منابع انسانی به عنوان سرمایه اصلی سازمان نسبت به تشکیل کمیته منابع انسانی با موضوع بررسی و تشکیل نمودار و ساختار سازمانی مناسب، تعریف شرح وظایف و پست های سازمانی، نظارت بر برنامه ریزی آموزشی و ارائه دوره های لازم جهت ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان، نظارت بر حسن اجرای وظایف نیروی انسانی و انجام امور مربوط به مسیر ارتقاء شغلی کارکنان اقدام نموده است.

کمیته برنامه، بوجه

کمیته ی برنامه و بودجه گروه توسعه ملی با تایید این حقیقت که توسعه بدون برنامه غیر ممکن است، به منظور سازماندهی و انسجام بخشی به مامورریت ها و برنامه های اجرایی تشکیل شده است. این کمیته با محوریت موضوعاتی همچون انجام مستمر تحقیق و مطالعه پیرامون اهداف تبیین شده، تهیه طرح های اجرایی توسعه، نظارت و هدایت انجام هزینه در ردیف برنامه های پیش بینی شده و سایر موضوعات مربوطه به صورت ادواری و منظم برگزار می گردد.

کمیسیون معاملات

کمیسیون معاملات گروه توسعه ملی با هدف بررسی معاملات جاری و آتی بر اساس آیین نامه معاملات با حضور مدیران ارشد جهت تایید صلاحیت معاملات تشکیل شده است

کارگروه وصول مطالبات

کارگروه وصول مطالبات در پی پاسخگویی به یکی از مشکلات بسیار رایجی که اکثر سازمان‌ها با آن روبه‌رو هستند تشکیل شده است محوریت اصلی این کارگروه بازپس گرفتن مطالبات از شرکت های زیرمجموعه و سایر شرکای تجاری گروه می باشد.

کمیته ارزیابی عملکرد

کمیته ارزیابی عملکرد گروه توسعه ملی در راستای راهبری و استقرار نظام مدیریت عملکرد، تدوین معیارها و شاخص های ارزیابی، مقایسه و تحلیل نتایج ارزیابی عملکرد برنامه های اجرایی، بازبینی و در صورت نیاز توسعه یا تعدیل برنامه های در دست اقدام و آتی اقدام نموده است و به صورت ادواری و منظم با حضور معاونت ها و مدیران ارشد گروه توسعه ملی با هدف افزایش بهره وری و سنجش دقیق عملکرد گروه برگزار می شود.