جدول تولید، اشتغال و پیش بینی رشد اقتصادی، به نقل از نشریه اکونومیست (چاپ لندن، 13اوت 2005).

جدول تولید، اشتغال و پیش بینی رشد اقتصادی، به نقل از نشریه اکونومیست ( چاپ لندن ، 13اوت 2005).

 

 

 

تولید ، اشتغال و پیش
بینی رشد اقتصادی

کشوررشد اقتصادی
نظرسنجی اکونومیست

درباره پیش بینی رشد اقتصادی

 

 

رشد

تولیدات

صنعتی

رشد

خرده

 فروشی

نرخ بیکاری
میزان فعلیسه ماهه اول20052006میزان فعلی
سال گذشته
استرالیا9/1+8/2+3/2+1/3+2/1+6/1+0/57/5
اتریش0/2+8/0+9/1+0/2+6/5+8/3+1/59/4
بلژیک4/1+2/1+2/1+9/1+1/1+3/4+4/138/12
بریتانیا7/1+5/1+1/2+1/2+9/1-7/1+8/48/4
کانادا
3/3+3/2+7/2+0/3+8/1+6/5+8/61/7
دانمارک8/0+6/0+0/2+2/2+0/2+6/7+8/55/6
فرانسه
8/1+4/1+5/1+9/1+4/0-8/0+1/100/10
آلمان6/0+nil1/1+3/1+8/2+9/1+6/116/10
ایتالیا1/0+8/2+1/0-2/1+0/3-3/0-8/72/8
ژاپن3/1+9/4+7/1+7/1+1/0+1/3+2/46/4
هلند3/1+9/4+4/0+5/1+1/0-8/2-7/64/6
اسپانیا4/3+6/3+1/3+8/2+2/0-4/1+8/91/11
سوئد2/2+4/2+9/1+6/2+9/0-6/9+7/18/5
سوییس8/0+2/0+8/0+5/1+3/0-4/0-5/36/3
آمریکا6/3+4/3+6/3+3/3+9/3+6/7+0/55/5
منطقه یورو4/1+9/1+3/1+7/1+1/0+9/0+7/89/8

درصد،معادل سالانه