جدول تولید، اشتغال و پیش بینی رشد اقتصادی، به نقل از نشریه اکونومیست (چاپ لندن، ۱۳اوت ۲۰۰۵).

جدول تولید، اشتغال و پیش بینی رشد اقتصادی، به نقل از نشریه اکونومیست ( چاپ لندن ، ۱۳اوت ۲۰۰۵).

 

 

 

تولید ، اشتغال و پیش
بینی رشد اقتصادی

کشوررشد اقتصادی
نظرسنجی اکونومیست

درباره پیش بینی رشد اقتصادی

 

 

رشد

تولیدات

صنعتی

رشد

خرده

 فروشی

نرخ بیکاری
میزان فعلیسه ماهه اول۲۰۰۵۲۰۰۶میزان فعلی
سال گذشته
استرالیا۹/۱+۸/۲+۳/۲+۱/۳+۲/۱+۶/۱+۰/۵۷/۵
اتریش۰/۲+۸/۰+۹/۱+۰/۲+۶/۵+۸/۳+۱/۵۹/۴
بلژیک۴/۱+۲/۱+۲/۱+۹/۱+۱/۱+۳/۴+۴/۱۳۸/۱۲
بریتانیا۷/۱+۵/۱+۱/۲+۱/۲+۹/۱-۷/۱+۸/۴۸/۴
کانادا
۳/۳+۳/۲+۷/۲+۰/۳+۸/۱+۶/۵+۸/۶۱/۷
دانمارک۸/۰+۶/۰+۰/۲+۲/۲+۰/۲+۶/۷+۸/۵۵/۶
فرانسه
۸/۱+۴/۱+۵/۱+۹/۱+۴/۰-۸/۰+۱/۱۰۰/۱۰
آلمان۶/۰+nil۱/۱+۳/۱+۸/۲+۹/۱+۶/۱۱۶/۱۰
ایتالیا۱/۰+۸/۲+۱/۰-۲/۱+۰/۳-۳/۰-۸/۷۲/۸
ژاپن۳/۱+۹/۴+۷/۱+۷/۱+۱/۰+۱/۳+۲/۴۶/۴
هلند۳/۱+۹/۴+۴/۰+۵/۱+۱/۰-۸/۲-۷/۶۴/۶
اسپانیا۴/۳+۶/۳+۱/۳+۸/۲+۲/۰-۴/۱+۸/۹۱/۱۱
سوئد۲/۲+۴/۲+۹/۱+۶/۲+۹/۰-۶/۹+۷/۱۸/۵
سوییس۸/۰+۲/۰+۸/۰+۵/۱+۳/۰-۴/۰-۵/۳۶/۳
آمریکا۶/۳+۴/۳+۶/۳+۳/۳+۹/۳+۶/۷+۰/۵۵/۵
منطقه یورو۴/۱+۹/۱+۳/۱+۷/۱+۱/۰+۹/۰+۷/۸۹/۸

درصد،معادل سالانه