جدول تورم و دستمزد ها به نقل از نشریه اکونومیست (چاپ لندن، ۱۳ اوت ۲۰۰۵).

 

 

جدول تورم و دستمزد ها
به نقل از نشريه اکونوميست( چاپ لندن ، ۱۳ اوت ۲۰۰۵).

تورم و دستمزدها

کشور
تورم(خرده فروشی )
نظرسنجی اکونومیست

درباره پیش بینی
تورم

 

 


تورم(قیمت تولید کننده)

رشد حقوق و دستمزد ها
میزان فعلی
سال گذشته
۲۰۰۵۲۰۰۶میزان فعلیسال گذشتهمیزان فعلی
سال گذشته
استرالیا۵/۲+۵/۲+۷/۲+۶/۲+۹/۶+۸/۲+۵/۴+۰/۵+
اتریش۳/۲+۳/۲+۱/۲+۷/۱+۱/۱+۰/۶+۲/۲+۲/۲+
بلژیک۱/۳+۴/۲+۳/۲+۸/۱+۲/۲+۲/۴+۶/۲+۳/۲+
بریتانیا۰/۲+۶/۱+۹/۱+۹/۱+۰/۳+۶/۲+۱/۴+۶/۴+
کانادا
۷/۱+۵/۲+۱/۲+۲/۲+۲/۰+۰/۷+۱/۱+۹/۳+
دانمارک۰/۲+۳/۱+۵/۱+۷/۱+۹/۳+۴/۲+۱/۳+۳/۳+
فرانسه
۷/۱+۴/۲+۸/۱+۵/۱+۹/۲+۲/۲+۹/۲+۸/۲+
آلمان۰/۲+۸/۱+۶/۱+۳/۱+۵/۲+۹/۳+۶/۰+۹/۱+
ایتالیا۱/۲+۳/۲+۱/۲+۹/۱+۷/۳+۲/۳+۰/۳+۳/۳+
ژاپن۵/۰-nil۱/۰-۳/۰+۵/۱+۷/۱+۱/۰-۸/۱+
هلند۶/۱+۱/۱+۴/۱+na۹/۴+۶/۳+۶/۰+۴/۱+
اسپانیا۳/۳+۴/۳+۱/۳+۸/۲+۴/۴+۰/۴+۵/۲+۳/۲+
سوئد۳/۰+۷/۰+۵/۰+۳/۱+۲/۳+۵/۱+۱/۱+۱/۳+
سوییس۲/۱+۹/۰+۱/۱+۱/۱+۵/۰+۵/۱+۹/۰+۴/۱+
آمریکا۵/۲+۳/۳+۹/۲+۶/۲+۶/۳+۳/۴+۷/۲+۰/۲+
منطقه یورو۲/۲+۳/۲+۰/۲+۶/۱+۳/۴+۴/۲+۱/۳+۰/۳+

درصد،معادل سالانه