جدول تورم و دستمزد ها به نقل از نشریه اکونومیست (چاپ لندن، 13 اوت 2005).

 

 

جدول تورم و دستمزد ها
به نقل از نشريه اکونوميست( چاپ لندن ، 13 اوت 2005).

تورم و دستمزدها

کشور
تورم(خرده فروشی )
نظرسنجی اکونومیست

درباره پیش بینی
تورم

 

 


تورم(قیمت تولید کننده)

رشد حقوق و دستمزد ها
میزان فعلی
سال گذشته
20052006میزان فعلیسال گذشتهمیزان فعلی
سال گذشته
استرالیا5/2+5/2+7/2+6/2+9/6+8/2+5/4+0/5+
اتریش3/2+3/2+1/2+7/1+1/1+0/6+2/2+2/2+
بلژیک1/3+4/2+3/2+8/1+2/2+2/4+6/2+3/2+
بریتانیا0/2+6/1+9/1+9/1+0/3+6/2+1/4+6/4+
کانادا
7/1+5/2+1/2+2/2+2/0+0/7+1/1+9/3+
دانمارک0/2+3/1+5/1+7/1+9/3+4/2+1/3+3/3+
فرانسه
7/1+4/2+8/1+5/1+9/2+2/2+9/2+8/2+
آلمان0/2+8/1+6/1+3/1+5/2+9/3+6/0+9/1+
ایتالیا1/2+3/2+1/2+9/1+7/3+2/3+0/3+3/3+
ژاپن5/0-nil1/0-3/0+5/1+7/1+1/0-8/1+
هلند6/1+1/1+4/1+na9/4+6/3+6/0+4/1+
اسپانیا3/3+4/3+1/3+8/2+4/4+0/4+5/2+3/2+
سوئد3/0+7/0+5/0+3/1+2/3+5/1+1/1+1/3+
سوییس2/1+9/0+1/1+1/1+5/0+5/1+9/0+4/1+
آمریکا5/2+3/3+9/2+6/2+6/3+3/4+7/2+0/2+
منطقه یورو2/2+3/2+0/2+6/1+3/4+4/2+1/3+0/3+

درصد،معادل سالانه