جدول تجارت و ارز به نقل از اکونومیست (چاپ لندن ،13 اوت 2005).

 

جدول تجارت و ارز به
نقل از اکونوميست ( چاپ لندن ،13 اوت  2005).

تجارت و ارز

کشور
تراز بازرگانی

(میلیارد ریال )


حساب جاری
 


نرخ ارز*

           


ارزش واحد پول ملی

درصد مازاد یا

کسری (-)بودجه

 نسبت به برآورد

 محصول

 ناخالص داخلی

سال 2005


12 ماه اخیر

(میلیارد ریال)

نظرسنجی درباره پیش بینی


به نسبت

محصول ناخالص داخلی
(درصد)

 

 


10 اوت

2005


سال

گذشته


12 ماه اخیر

2005
2006به یک
دلار امریکا

به پوند

به یورو

به 100 ین

10 اوت

سال گذشته
استرالیا7/17-4/42-9/5-6/5-5/1177/11031/140/135/262/118/19/0+
اتریش6/1-5/0+3/0-3/0-7/1038/10381/082/045/173/00/2-
بلژیک5/16+2/12+9/2+8/2+1/1042/10481/082/045/173/05/0-
بریتانیا2/111-0/44-5/2-6/2-6/989/10156/055/069/050/09/2-
کانادا
5/47+2/20+3/1+2/1+9/1189/10821/133/118/250/110/12/1+
دانمارک9/9+8/10+0/2+8/1+0/1060/10603/609/68/1046/745/58/1+
فرانسه
0/26-6/24-7/0-5/0-6/1068/10681/082/045/173/00/3-
آلمان5/198+5/108+7/3+5/3+3/1045/10481/082/045/173/05/3-
ایتالیا8/6-5/21-4/1-5/1-4/765/7681/082/045/173/04/4-
ژاپن2/113+1/166+5/3+4/3+0/862/861101111991371/6-
هلند7/40+9/33+7/3+6/3+5/1036/10381/082/045/173/02/2-
اسپانیا1/88-9/69-4/5-5/5-0/771/7781/082/045/173/05/0+
سوئد5/22+7/29+7/5+2/5+4/966/9754/754/76/1334/983/68/0+
سوییس3/7+2/40+2/11+8/10+4/1060/10726/126/126/256/114/10/1-
آمریکا9/717-0/717-3/6-2/6-0/854/8780/124/183/01/4-
منطقه یورو5/63+2/23+4/0+4/0+0/1173/11581/082/045/173/08/2-

*شاخص موزون تجارت (100=2000)