جدول تجارت و ارز به نقل از اکونومیست (چاپ لندن ،۱۳ اوت ۲۰۰۵).

 

جدول تجارت و ارز به
نقل از اکونوميست ( چاپ لندن ،۱۳ اوت  2005).

تجارت و ارز

کشور
تراز بازرگانی

(میلیارد ریال )


حساب جاری
 


نرخ ارز*

           


ارزش واحد پول ملی

درصد مازاد یا

کسری (-)بودجه

 نسبت به برآورد

 محصول

 ناخالص داخلی

سال ۲۰۰۵


۱۲ ماه اخیر

(میلیارد ریال)

نظرسنجی درباره پیش بینی


به نسبت

محصول ناخالص داخلی
(درصد)

 

 


۱۰ اوت

۲۰۰۵


سال

گذشته


۱۲ ماه اخیر

۲۰۰۵
۲۰۰۶به یک
دلار امریکا

به پوند

به یورو

به ۱۰۰ ین

۱۰ اوت

سال گذشته
استرالیا۷/۱۷-۴/۴۲-۹/۵-۶/۵-۵/۱۱۷۷/۱۱۰۳۱/۱۴۰/۱۳۵/۲۶۲/۱۱۸/۱۹/۰+
اتریش۶/۱-۵/۰+۳/۰-۳/۰-۷/۱۰۳۸/۱۰۳۸۱/۰۸۲/۰۴۵/۱۷۳/۰۰/۲-
بلژیک۵/۱۶+۲/۱۲+۹/۲+۸/۲+۱/۱۰۴۲/۱۰۴۸۱/۰۸۲/۰۴۵/۱۷۳/۰۵/۰-
بریتانیا۲/۱۱۱-۰/۴۴-۵/۲-۶/۲-۶/۹۸۹/۱۰۱۵۶/۰۵۵/۰۶۹/۰۵۰/۰۹/۲-
کانادا
۵/۴۷+۲/۲۰+۳/۱+۲/۱+۹/۱۱۸۹/۱۰۸۲۱/۱۳۳/۱۱۸/۲۵۰/۱۱۰/۱۲/۱+
دانمارک۹/۹+۸/۱۰+۰/۲+۸/۱+۰/۱۰۶۰/۱۰۶۰۳/۶۰۹/۶۸/۱۰۴۶/۷۴۵/۵۸/۱+
فرانسه
۰/۲۶-۶/۲۴-۷/۰-۵/۰-۶/۱۰۶۸/۱۰۶۸۱/۰۸۲/۰۴۵/۱۷۳/۰۰/۳-
آلمان۵/۱۹۸+۵/۱۰۸+۷/۳+۵/۳+۳/۱۰۴۵/۱۰۴۸۱/۰۸۲/۰۴۵/۱۷۳/۰۵/۳-
ایتالیا۸/۶-۵/۲۱-۴/۱-۵/۱-۴/۷۶۵/۷۶۸۱/۰۸۲/۰۴۵/۱۷۳/۰۴/۴-
ژاپن۲/۱۱۳+۱/۱۶۶+۵/۳+۴/۳+۰/۸۶۲/۸۶۱۱۰۱۱۱۱۹۹۱۳۷۱/۶-
هلند۷/۴۰+۹/۳۳+۷/۳+۶/۳+۵/۱۰۳۶/۱۰۳۸۱/۰۸۲/۰۴۵/۱۷۳/۰۲/۲-
اسپانیا۱/۸۸-۹/۶۹-۴/۵-۵/۵-۰/۷۷۱/۷۷۸۱/۰۸۲/۰۴۵/۱۷۳/۰۵/۰+
سوئد۵/۲۲+۷/۲۹+۷/۵+۲/۵+۴/۹۶۶/۹۷۵۴/۷۵۴/۷۶/۱۳۳۴/۹۸۳/۶۸/۰+
سوییس۳/۷+۲/۴۰+۲/۱۱+۸/۱۰+۴/۱۰۶۰/۱۰۷۲۶/۱۲۶/۱۲۶/۲۵۶/۱۱۴/۱۰/۱-
آمریکا۹/۷۱۷-۰/۷۱۷-۳/۶-۲/۶-۰/۸۵۴/۸۷۸۰/۱۲۴/۱۸۳/۰۱/۴-
منطقه یورو۵/۶۳+۲/۲۳+۴/۰+۴/۰+۰/۱۱۷۳/۱۱۵۸۱/۰۸۲/۰۴۵/۱۷۳/۰۸/۲-

*شاخص موزون تجارت (۱۰۰=۲۰۰۰)