جدول بازارهای سهام به نقل از نشریه اکونومیست (چاپ لندن ، ۱۳ اوت ۲۰۰۵).

 

 

جدول بازارهای سهام به
نقل از نشريه اکونوميست ( چاپ لندن ، ۱۳ اوت ۲۰۰۵).

بازارهای سهام

                                                                                                          
شاخص قیمت سهام

کشور
۱۰ اوت۲۰۰۵

۲۰۰۵

 


درصد تغییر

درصد تغییر از ۳۱ دسامبر ۲۰۰۴

حداکثر 

حداقل 
هفته
گذشته
از
رکورد

به پول ملی

به دلار

 
استرالیا۸/۴.۳۸۴۸/۴.۳۸۴۵/۳.۹۰۵۴/۱+nil۲/۸+۵/۵+
اتریش(
ATX)
۷/۳.۲۶۰۷/۳.۲۶۰۰/۲.۴۱۵۸/۱+nil۱/۳۴+۲/۲۲+
بلژیک(
Bel20)
۸/۳.۳۱۴۸/۳.۳۱۴۸/۲.۹۵۸۴/۱+۰/۱۰-۰/۱۳+۰/۳+
بریتانیا(
FSTE100)
۵/۵.۳۷۷۵/۵.۳۷۷۶/۴.۷۸۳۸/۰+۴/۲۲-۷/۱۱+۵/۴+
کانادا
( Toronto Composite)
۴/۱۰.۶۷۱۴/۱۰.۶۷۱۲/۹.۰۰۶۷/۰+۳/۶-۴/۱۵+۱/۱۴+
دانمارک(KBX
)
۱/۳۳۰۷/۳۳۲۸/۲۵۷۶/۱+۸/۰-۱/۲۸+۳/۱۶+
فرانسه
( SBF250)
۱/۳.۱۴۶۱/۳.۱۴۶۶/۳.۶۳۳۷/۰+۳/۲۸-۴/۱۹+۸/۸+
          
  (CAC40 )
۱/۴.۵۲۷۱/۴.۵۲۷۱/۳.۸۱۶۷/۰+۶/۳۴-۵/۱۸+۹/۷+
آلمان(DAX
)
۶/۴.۹۹۰۶/۴.۹۹۰۱/۴.۱۷۸۴/۱+۱/۳۸-۳/۱۷+۸/۶+
ایتالیا(
S&P/MIB)
۰/۳۴.۰۲۷۰/۳۴.۰۲۷۰/۳۰.۶۴۵۴/۰+۱/۳۲-۱/۱۰+۳/۰+
ژاپن(
Nikkei225)
۱/۱۲.۰۹۸۱/۱۲.۰۹۸۴/۱۰.۸۲۵۱/۰+۹/۶۸-۳/۵+۳/۲-
    
  (Topix )
۹/۱.۲۲۷۹/۱.۲۲۷۲/۱.۱۰۹۳/۱+۴/۵۷-۸/۶+۰/۱-
هلند(AEX
)
۶/۴۰۱۶/۴۰۱۰/۳۴۷۲/۱+۸/۴۲-۴/۱۵+۱/۵+
اسپانیا(
Madrid SE)
۷/۱.۱۰۳۷/۱.۱۰۳۹/۹۵۰۸/۰+۷/۳-۱/۱۵+۹/۴+
سوئد(Affarsvarlden
Gen )
۶/۲۶۳۶/۲۶۳۹/۲۱۸۶/۰+۲/۳۴-۱/۱۹+۰/۵+
سوییس(
Swiss Maeket)
۲/۶.۶۸۹۲/۶.۶۸۹۶/۵.۶۶۹۵/۰+۵/۲۰-۵/۱۷+۳/۶+
آمریکا(DJIA
)
۴/۱۰.۵۹۴۶/۱۰.۹۴۰۴/۱۰.۰۱۲۰/۱-۶/۹-۷/۱-۷/۱-
       
(S&P500 )
۱/۱.۲۲۹۰/۱.۲۴۵۵/۱.۱۳۷۳/۱-۵/۱۹-۴/۱+۴/۱+
       
(NASDAQ Comp )
۸/۲.۱۵۷۲/۲.۲۱۸۲/۱.۹۰۴۷/۲-۳/۵۷-۸/۰-۸/۰-
اروپا(FSTEurofirst300
)
۹/۱.۱۹۹۸/۱.۱۹۹۶/۱.۰۳۸۱/۱+۶/۲۹-۲/۱۵+۹/۴+
منطقه یورو(FSTE Euro
۱۰۰ )
۷/۱.۰۲۶۷/۱.۰۲۶۴/۸۹۴۹/۰+۸/۳۳-۰/۱۴+۸/۳+
کل
دنیا*(
MSCI)
۶/۱.۲۰۳۷/۱.۲۰۴۰/۱.۱۱۵۱/۰-۹/۱۶-۹/۲+۹/۲+

* شاخص مورگان استانلی شامل کشورهای فوق و ۸ کشور دیگر (به
دلار)