جدول ارز و سهام به نقل از اکونومیست (چاپ لندن، ۱۳ اوت ۲۰۰۵).

 

 

جدول ارز و سهام  به نقل از اکونوميست
( چاپ لندن ، ۱۳ اوت  2005) .

ارز و سهام

کشورارزش
واحد پول ملی


به دلار


نرخ بهره کوتاه مدت (درصد) 

بازارهای
سهام

۱۰ اوت 

سال گذشته

شاخص در

۱۰ اوت


درصد تغییر در هفته گذشته

درصد تغییرنسبت به ۳۱
دسامبر

 200۴

به پول ملیبه دلار
چین۱۱/۸۲۸/۸۰۰/۳۶/۱.۲۲۴۲/۵+۹/۷-۰/۶-
هنگ
کنگ
۷۷/۷۸۰/۷۶۷/۳۴/۱۵.۳۴۶۵/۱+۸/۷+۹/۷+
هند۵/۴۳۳/۴۶۴۷/۵۸/۷.۷۲۹۳/۰-۱/۱۷+۹/۱۶+

اندونزی
۹.۷۶۸۹.۲۷۳۱۲/۹۸/۱.۱۷۶۳/۱-۷/۱۷+۸/۱۱+
مالزی۷۵/۳۸۰/۳۸۸/۲۵/۹۳۹۴/۱-۵/۳+۰/۵+
فیلیپین
۸/۵۵۷/۵۵۰۰/۷۴/۲.۰۱۰۱/۱+۳/۱۰+۹/۱۰+

سنگاپور
۶۵/۱۷۱/۱۰۰/۲۵/۲.۳۳۸۱/۱-۲/۱۳+۳/۱۲+
کره
جنوبی
 
۱.۰۱۶۱.۱۵۵۵۰/۳۹/۱.۱۰۴۱/۱-۳/۲۳+۷/۲۵+

تایوان
۹/۳۱۰/۳۴۴۵/۱۸/۶.۳۵۶۵/۱-۵/۳+۸/۲+
تایلند۹/۴۰۵/۴۱۲۰/۳۶/۶۸۴۵/۰-۵/۲+۶/۲-

آرژانتین
۸۷/۲۰۳/۳۷۵/۶۲/۱.۵۰۹۱/۰+۷/۹+۵/۱۳+
برزیل۲۷/۲۰۴/۳۷۶/۱۹۰/۲۷.۱۱۶۵/۱+۵/۳+۱/۲۱+
شیلی۵۴۳۶۴۰۲۰/۴۰/۹.۹۲۴۲/۱-۷/۱۰+۴/۱۳+
کلمبیا۲.۲۹۳۲.۶۰۹۰۳/۷۴/۶.۹۵۵۷/۸+۰/۶۰+۲/۶۴+
مکزیک۶/۱۰۴/۱۱۶۱/۹۶/۱۴.۷۰۲۶/۰+۸/۱۳+۸/۱۹+
پرو۲۵/۳۴۱/۳۷۶/۲۲/۴.۴۷۷۶/۰+۷/۲۰+۷/۲۱+

ونزوئلا
۲.۶۳۸۲.۷۷۹۲۲/۱۲۲/۱۸.۸۷۴۴/۱-۰/۳۷-۴/۳۸-
مصر۷۷/۵۱۹/۶۴۰/۹۹/۴۱.۹۰۶۰/۱-۵/۷۰+۴/۷۹+

اسراییل
۵۱/۴۵۴/۴۶۴/۳۰/۷۰۰۷/۱-۷/۸+۱/۴+

آفریقای جنوبی
۳۸/۶۲۱/۶۱۰/۷۹/۱۵.۷۳۶۰/۲+۳/۲۴+۷/۹+
چک و
اسلواکی
۷/۲۳۷/۲۵۷۹/۱۰/۱.۲۸۵۸/۱+۵/۲۴+۴/۱۷+
مجارستان
۱۹۷۲۰۲۴۰/۶۶/۲۰.۷۱۳۴/۱-۵/۴۰+۱/۲۹+
لهستان۲۶/۳۶۱/۳۷۰/۴۳/۳۱.۰۵۵۸/۱+۶/۱۶+۲/۷+

روسی
ه
۴/۲۸۳/۲۹۰۰/۱۳۱/۸۱۵۴/۴+۹/۳۵+۷/۳۲+

ترکی
ه
۳۲/۱۴۶/۱۱۴/۱۶۲/۲۹.۶۸۳۱/۰-۹/۱۸+۵/۲۱+

+