جدول ارز و سهام به نقل از اکونومیست (چاپ لندن، 13 اوت 2005).

 

 

جدول ارز و سهام  به نقل از اکونوميست
( چاپ لندن ، 13 اوت  2005) .

ارز و سهام

کشورارزش
واحد پول ملی


به دلار


نرخ بهره کوتاه مدت (درصد) 

بازارهای
سهام

10 اوت 

سال گذشته

شاخص در

10 اوت


درصد تغییر در هفته گذشته

درصد تغییرنسبت به 31
دسامبر

 2004

به پول ملیبه دلار
چین11/828/800/36/1.2242/5+9/7-0/6-
هنگ
کنگ
77/780/767/34/15.3465/1+8/7+9/7+
هند5/433/4647/58/7.7293/0-1/17+9/16+

اندونزی
9.7689.27312/98/1.1763/1-7/17+8/11+
مالزی75/380/388/25/9394/1-5/3+0/5+
فیلیپین
8/557/5500/74/2.0101/1+3/10+9/10+

سنگاپور
65/171/100/25/2.3381/1-2/13+3/12+
کره
جنوبی
 
1.0161.15550/39/1.1041/1-3/23+7/25+

تایوان
9/310/3445/18/6.3565/1-5/3+8/2+
تایلند9/405/4120/36/6845/0-5/2+6/2-

آرژانتین
87/203/375/62/1.5091/0+7/9+5/13+
برزیل27/204/376/190/27.1165/1+5/3+1/21+
شیلی54364020/40/9.9242/1-7/10+4/13+
کلمبیا2.2932.60903/74/6.9557/8+0/60+2/64+
مکزیک6/104/1161/96/14.7026/0+8/13+8/19+
پرو25/341/376/22/4.4776/0+7/20+7/21+

ونزوئلا
2.6382.77922/122/18.8744/1-0/37-4/38-
مصر77/519/640/99/41.9060/1-5/70+4/79+

اسراییل
51/454/464/30/7007/1-7/8+1/4+

آفریقای جنوبی
38/621/610/79/15.7360/2+3/24+7/9+
چک و
اسلواکی
7/237/2579/10/1.2858/1+5/24+4/17+
مجارستان
19720240/66/20.7134/1-5/40+1/29+
لهستان26/361/370/43/31.0558/1+6/16+2/7+

روسی
ه
4/283/2900/131/8154/4+9/35+7/32+

ترکی
ه
32/146/114/162/29.6831/0-9/18+5/21+

+