ثبات میزان تولید نفت ایران در شهریور ماه

موسسه مطالعاتی پلاتس اعلام کرد میزان تولید نفت ایران در ماه شهریور بدون تغییر
نسبت به ماه قبل از آن در سطح 904/3 میلیون بشکه در روز باقی ماند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پلاتس، تولید نفت سازمان کشورهای تولیدکننده نفت
خام در ماه سپتامبر (شهریور) با 40 هزار بشکه در روز افزایش مواجه شد و به 95/29
میلیون بشکه در روز رسید.
تولید نفت 11 کشور عضو اوپک در ماه قبل از آن 91/29 میلیون بشکه در روز اعلام شده
بود.

براساس این گزارش تولید 10 کشور عضو این سازمان به جز عراق در ماه سپتامبر با 100
هزار بشکه در روز کاهش نسبت به ماه قبل از آن مواجه شد و از 91/27 میلیون بشکه در
روز در ماه اوت به 81/27 میلیون بشکه در روز در ماه سپتامبر رسید.

عربستان تنها عضو اوپک بود که در ماه ستپامبر تولید خود را کاهش داد. تولید این
کشور در ماه سپتامبر 180 هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرد و به 1/9 میلیون بشکه در
روز رسید.

عراق در میان اعضای اوپک با بیشترین رقم افزایش تولید در ماه سپتامبر مواجه شد.
تولید این کشور با 140 هزار بشکه در روز افزایش به 14/2 میلیون بشکه در روز رسید.

براساس این گزارش تولید ایران، کویت، قطر و امارات نیز در ماه سپتامبر بدون تغییر
نسبت به ماه قبل از آن باقی ماند.
تولید نفت ایران در ماه اوت 904/3 میلیون بشکه در روز اعلام شده بود.
جان کینگستون، مدیر مؤسسه مطالعاتی پلاتس معتقد است میزان تولید اوپک در حال حاضر
بسیار بیشتر از میزان تقاضای جهانی برای نفت این سازمان است.

وی در مصاحبه با پلاتس گفت: میزان تقاضا برای نفت اوپک در سه ماهه چهارم 2006، 5/29
میلیون بشکه در روز پیش‌بینی می‌شود که بدین ترتیب با توجه به تولید فعلی اوپک
می‌توان گفت تولید این سازمان به میزان 410 هزار بشکه در روز بیشتر از تقاضای جهانی
است.