تولید نفت ایران تا پایان امسال 2/4 میلیون بشکه در روز خواهد بود

مدیر امور بین
الملل شرکت ملی نفت در مورد پیش بینی تولید نفت ایران تا پایان سال جاری افزود:
چنانچه تولید میادین سروش و نوروز به همین منوال بماند، امیدواریم تولید نفت ایران
در حد 2/4 میلیون بشکه در روز حفظ شود.

حجت الله غنیمی فرد
در گفت و گو با خبرگزاری فارس، اظهار داشت: علت اصلی کاهش تولید نفت ایران طی
ماههای اخیر توقف و افت تولید نفت از میادین سروش و نوروز بود.
وی درادمه از بازاریابی و فروش بلندمدت50 دصد نفت خام میدان سروش طبق قیمت روز در
بازارهای جهانی خبر داد و گفت: بازارهای نفتی چون در گذشته نیز با نفت سروش آشنا
بوده اند، اکنون امکان عقد قراردادهای بلند مدت فروش برای 50دصد نفت سروش را به ما
می‌دهند.
وی همچنین خبر عودت یک محموله نفتی سروش از هند به ایران را رد کرد و افزود: طی ماه
های گذشته مشکلی برای کیفیت نفت خام های سروش صادراتی نداشته ایم.
مدیر امور بین المللی شرکت ملی نفت ایران اظهار داشت: تمامی تولید نفت سروش و نوروز
طبق برنامه قرار نیست به پالایشگاه های داخلی داده شود زیرا نفت خام سروش و نوروز
بسیار سنگین و ترش هستند و پالایشگاه هایی که آنها را تحویل می گیرند دقت و حساسیت
بیشتری نشان می‌دهند.