تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه یورو 6/0 درصد افزایش یافت

تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه
یورو طی سال سه ماهه سوم سال 2005 به میزان 6/0 درصد افزایش یافت که 6/1 درصد بیش
از مدت مشابه سال قبل بود.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اینترنتی مرکز آمار اتحادیه اروپا، این
رقم تفاوتی با پیش بینی قبلی مرکز آمار اتحادیه اروپا که 30 نوامبر منتشر شد ندارد.

در همین حال، کمیسیون اروپا پیش بینی کرد که میزان تولید ناخالص داخلی 12 کشور عضو
اتحادیه اروپا طی سه ماهه چهارم سال 2005 و سه ماهه اول سال 2006 بین 0.4-0.8 درصد
رشد خواهد کرد. این کمیسیون همچنین میزان رشد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا طی
سه ماهه دوم سال 2006 را بین 0.4 درصد و 0.9 درصد پیش بینی کرده است.