تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری به 245 میلیارد دلار افزایش می یابد

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2006 با رشد
4/5 درصدی به 245 میلیارد دلار برسد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول موسوم به
«چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی» تولیدناخالص داخلی 30 کشور این منطقه
در سال 2006 با رشد 6/6 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه خواهد شد و از 1471
میلیارد دلار در سال 2005 به 1797 میلیارد دلار در سال 2006 خواهد رسید.

بر اساس این گزارش اقتصاد ایران نیز در سال 2006 با رشد 4/5 درصدی نسبت به سال قبل
از آن مواجه خواهد شد. رشد اقتصادی ایران درسال 2005 نیز 4/5 درصد اعلام شده بود.
در این سال رشد بخش اقتصاد نفتی ایران 5/2 درصد و رشد بخش اقتصادی غیرنفتی 8/5
درصداعلام شده بود.

بر اساس این گزارش درسال 2006، رشد بخش اقتصاد نفتی ایران نسبت به سال قبل از آن دو
برابر خواهد شد و به 5درصد خواهد رسید اما بخش غیرنفتی ایران با کاهش رشد مواجه
خواهد شد. رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در سال 2006 به 4/5 درصد کاهش خواهد یافت.

درادامه گزارش صندوق بین‌المللی پول میزان تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2005،
192 میلیارد دلار اعلام شده بود و پیش بینی می‌شود این رقم در سال 2006 به 245
میلیارد دلار برسد.

بدین ترتیب ایران پس از عربستان دومین کشور منطقه از نظر حجم تولید ناخالص داخلی در
سال 2006 شناخته خواهد شد.

میزان تولید ناخالص داخلی برخی دیگر از کشورهای منطقه به این شرح پیش‌بینی شده است:
الجزایر 124 میلیارد دلار، بحرین 16 میلیارد دلار، کویت 92 میلیارد دلار، لیبی 49
میلیارد دلار، عربستان 363 میلیارد دلار، امارات 176 میلیارد دلار و یمن 17 میلیارد
دلار.