تولید ناخالص داخلی ایران به ۵۴۵ میلیارد دلار می رسد

موسسه گلوبال اینسایت در برآورد
۲۰ ساله از اقتصاد ایران پیش بینی کرد تولید ناخالص داخلی ایران تا سال ۲۰۲۵ از مرز
۵۴۵ میلیارد دلار فراتر رود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوبال اینسایت، تولید ناخالص داخلی ایران تا
پایان سال جاری میلادی به ۱۹۲.۷ میلیارد دلار خواهد رسید که بیش از ۳۲ میلیارد دلار
نسبت به سال ۲۰۰۴ افزایش نشان می دهد.
بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی ایران طی سه سال گذشته با رشد قابل توجهی
روبرو بوده است، به طوریکه از ۱۱۷.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ به ۱۳۳.۱ میلیارد
دلار در سال ۲۰۰۳ و ۱۶۰.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۴ افزایش پیدا کرد.
گلوبال اینسایت پیش بینی می کند تولید ناخالص داخلی ایران در سال آینده میلادی نیز
به رشد چشمگیر خود ادامه دهد و با ۳۲ میلیارد دلار افزایش نسبت به سال جاری به
۲۲۴.۸ میلیارد دلار برسد.
برپایه همین گزارش، تولید ناخالص داخلی ایران در سالهای ۲۰۰۷، ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ نیز به
رشد خود ادامه خواهد داد به طوریکه پیش بینی می شود در سال ۲۰۰۹ تولید ناخالص داخلی
ایران از از مرز ۳۰۰ میلیارد دلار نیز فراتر رود و به ۳۲۰.۱ میلیارد دلار برسد.
گلوبال اینسایت همچنین تولید ناخالص داخلی ایران در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ را نیز به
ترتیب ۲۵۷.۲ و ۲۸۹.۴ میلیارد دلار تخمین زده است.
این گزارش می افزاید، پیش بینی می شود طی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵ تولید ناخالص داخلی
ایران به طور متوسط به ۵۴۵.۳ میلیارد دلار برسد که نسبت به رقع فعلی بیش از دو
برابر افزایش نشان خواهد داد.