تولید ناخالص داخلی ایران به 545 میلیارد دلار می رسد

موسسه گلوبال اینسایت در برآورد
20 ساله از اقتصاد ایران پیش بینی کرد تولید ناخالص داخلی ایران تا سال 2025 از مرز
545 میلیارد دلار فراتر رود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوبال اینسایت، تولید ناخالص داخلی ایران تا
پایان سال جاری میلادی به 192.7 میلیارد دلار خواهد رسید که بیش از 32 میلیارد دلار
نسبت به سال 2004 افزایش نشان می دهد.
بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی ایران طی سه سال گذشته با رشد قابل توجهی
روبرو بوده است، به طوریکه از 117.5 میلیارد دلار در سال 2002 به 133.1 میلیارد
دلار در سال 2003 و 160.5 میلیارد دلار در سال 2004 افزایش پیدا کرد.
گلوبال اینسایت پیش بینی می کند تولید ناخالص داخلی ایران در سال آینده میلادی نیز
به رشد چشمگیر خود ادامه دهد و با 32 میلیارد دلار افزایش نسبت به سال جاری به
224.8 میلیارد دلار برسد.
برپایه همین گزارش، تولید ناخالص داخلی ایران در سالهای 2007، 2008 و 2009 نیز به
رشد خود ادامه خواهد داد به طوریکه پیش بینی می شود در سال 2009 تولید ناخالص داخلی
ایران از از مرز 300 میلیارد دلار نیز فراتر رود و به 320.1 میلیارد دلار برسد.
گلوبال اینسایت همچنین تولید ناخالص داخلی ایران در سال های 2007 و 2008 را نیز به
ترتیب 257.2 و 289.4 میلیارد دلار تخمین زده است.
این گزارش می افزاید، پیش بینی می شود طی سالهای 2010 تا 2025 تولید ناخالص داخلی
ایران به طور متوسط به 545.3 میلیارد دلار برسد که نسبت به رقع فعلی بیش از دو
برابر افزایش نشان خواهد داد.