تولید لاستیک بارز در پنج سال بیش از دو و نیم برابر می شود

عضو هيات مديره
شركت لاستيك كرمان(بازر) گفت: توليد سالانه تاير بارز با رشد متوسط  3/19 درصد به
۱۲۰ هزار تن در سال ۱۳۸۸ افزايش مي يابد.

به گزارش پايگاه
اطلاع رساني شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران، حميد بي نظير  با اشاره به مزيت
ايران در توليد لاستيك، اجراي مستمر  طرح هاي افزايش ظرفيت توليد و سهم بازار داخل
و صادرات را از سياست هاي راهبردي اين شركت اعلام كرد.

وي گفت: با عقد
قرارداد  همكاري و  انتقال دانش فني  به مدت 10 سال از  شركت كنتينانتال آلمان
(چهارمين شركت به لحاظ حجم فروش در جهان) پيش بيني مي شود تاير بارز بتواند بيش از
۴۰ درصد بازار داخلي تاير را تا سال ۱۳۸۶ به خود اختصاص دهد.

وي گفت: اين مجتمع
با توليد بيش از ۴۴ هزار تن تاير در سال ۸۳ براي سومين سال متوالي رتبه نخست توليد
كننده تاير در كشور را به خود اختصاص داد كه پيش بيني مي شود اين جايگاه با افزايش
كيفي محصولات، استفاده مناسب از ظرفيت هاي توليد ،كاهش ضايعات، توسعه شبكه توزيع و
فروش  و بهره گيري از فناوري روز در ديگر شاخص هاي توليدي افزايش يابد.

بي نظير  "توليد
سرانه" را از مهمترين شاخص هاي بهره وري توليد عنوان كرد و افزود: رشد شاخص بهره
وري مجتمع لاستيك كرمان با رسيدن به توليد سرانه ۴۰ تن به ازاي هر نفر در سال ۱۳۸۸
از طريق افزايش توان توليد تايرهاي راديال محقق خواهد شد.

وي با تاكيد بر
مقاومت بالاي تاير هاي راديال نسبت به تاير هاي ديگر از  كاهش مصرف سوخت، امنيت
بالا  و  تلطيف محيط زيست به دليل كم شدن سايش تاير به عنوان ويژگي هاي مهم  اين
نوع تاير نام برد.

وي گفت: با توجه
به مزيت هاي فراوان اين نوع تاير در حال حاضر در تمامي كشورهاي غربي و كشورهاي
پيشرفته منحصرا از اين نوع تاير استفاده مي شود .

وي افزود:بر اساس
برنامه ريزي هاي انجام شده در مرحله نخست با اجراي طرح افزايش ظرفيت توليد ۲۰ هزار
تني تايرهاي راديال سواري و ۱۴ هزار تني تايرهاي راديال باري،ظرفيت توليد اين مجتمع
در سال ۱۳۸۵ به ۷۹ هزار تن مي رسد.

تايرهاي راديال
باري براي اولين بار در ايران توسط شركت بارز توليد مي شود و در مرحله اول تاير هاي
باري (كاميوني) بخش حمل و نقل و در مرحله بعدي در بخش حمل و نقل مسافري توليد و
عرضه مي شود.

وي افزود: در
مرحله دوم با اجراي طرح توسعه توليد تايرهاي راديال سواري با ظرفيت هفت هزار تن و
طرح توسعه تايرهاي راديال باري با ظرفيت ۱۴ هزار تن ميزان توليد  مجتمع ابتداي سال
۱۳۸۷ به ۱۰۰ هزار تن خواهد رسيد.

به گفته وي در
پايان برنامه چهارم توسعه در سال ۸۸ با افتتاح اولين مرحله كارخانه جديد به ظرفيت
۲۰ هزار تن  ميزان توليد اين مجمتع به 120 هزار تن خواهد رسيد.

بي نظير توسعه
صنايع پتروشيمي در ايران را از جمله مزيت هاي مهم در صنعت لاستيك سازي ايران عنوان
كرد و ابراز اميدواري كرد با تامين به موقع و در حد نياز صنايع لاستيك سازي زمينه
حضور هرچه بيشتر اين صنعت در بازارهاي جهاني به ويژه منطقه فراهم شود.