تولید سیمان ایران طی 42 سال 42 برابر شد

نگاهی به روند تولید سیمان طی 42 سال ( 1342 تا 1383) نشان می دهد که تولید این محصول استراتژیک در صنعت ساخت و ساز از 759 هزار تن به 32 میلیون و 199 هزار تن رسید که افزایش 42 برابری را نشان می دهد.
  
 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، آمار تولید سیمان کشور براساس اطلاعات مرکز آمار در سال 42 حدود 759 هزار تن، سال 45 حدود یک میلیون و 495 هزار تن، سال 50 حدود دو میلیون و 830 هزار تن، سال 55 حدود شش میلیون و پنج هزار تن، سال 60 حدود 9 میلیون و 537 هزار تن، سال 65 حدود 12 میلیون و 381 هزار تن، سال 70 حدود 15 میلیون و 122 هزار تن، سال 75 حدود 17 میلیون و 806 هزار تن، سال 80 حدود 26 میلیون و 645 هزار تن، ‌سال 81 حدود 28 میلیون و 455 هزار تن، سال 82 حدود 30 میلیون و 466 هزار تن و سال 83 حدود 32 میلیون و 199هزار تن بوده است.
 
مصرف سیمان کشور نیز از 736 هزار تن در سال 42 به 29 میلیون و 338 هزار تن در سال 82 رسیده است.
 
آمار مصرف سیمان کشور نیز شاخص مناسب برای شناسایی نقش سیمان در توسعه کشور و میزان تقاضای واقعی داخلی است. میزان تقاضای سیمان در کشور تا سال 70 بیشتر از عرضه آن بوده و مازاد نیاز داخلی از خارج وارد می‌شد. اما اخیرا تولید کشور در برخی از سال‌ها مازاد تقاضای داخلی بوده و صادر می‌گردد.
 
با اشاره به روند مصرف سیمان طی سال‌های 42 تا 82 بررسی روند مصرف سیمان نشان می‌دهد که از سال 45 به بعد شکاف تقاضا از طریق واردات پر می‌شود.
 
افزایش درآمدهای نفتی در سال 53 و افزایش فعالیت‌های ساختمانی در کشور بر سطح واردات سیمان کشور اضافه کرد به طوری که در سال 55 سهم واردات سیمان از کل مصرف 32 درصد است.
 
در برنامه اول توسعه، واردات سیمان اجتناب ناپذیر شد اما با برنامه ریزی در زمینه احداث کارخانجات سیمان، از سال 74 کشور به صادرکنندگان سیمان تبدیل گردید. در سال‌های اخیر با توجه به گسترش ساخت و ساز و افزایش مصرف سیمان، علی رغم افزایش ظرفیت تولید تنها نیاز کشور تامین شده و صادرات زیادی صورت نگرفته است.