تولید ، اشتغال و پیش بینی رشد اقتصادی -نشریه اکونومیست ، چاپ لندن 3 سپتامبر 2005

 


جدول تولید ، اشتغال و پیش بینی رشد اقتصادی ، به نقل از نشريه
اکونوميست ( چاپ لندن ، 3 سپتامبر 2005) .      

تولید ، اشتغال و پیش
بینی رشد اقتصادی

کشوررشد اقتصادی
نظرسنجی اکونومیست

درباره پیش بینی رشد اقتصادی

 

 

رشد

تولیدات

صنعتی

رشد

خرده

 فروشی

نرخ بیکاری
میزان فعلیسه ماهه اول20052006میزان فعلی
سال گذشته
استرالیا9/1+8/2+3/2+1/3+2/1+6/1+0/57/5
اتریش0/2+8/0+9/1+0/2+8/5+8/3+1/59/4
بلژیک4/1+2/1+2/1+9/1+4/1-9/5+4/138/12
بریتانیا7/1+5/1+1/2+1/2+9/1-8/1+7/48/4
کانادا
7/2+2/3+7/2+0/3+8/1+6/5+8/61/7
دانمارک8/0+6/0+0/2+2/2+5/1+1/6+8/55/6
فرانسه
2/1+4/0+5/1+9/1+4/0-8/0+9/90/10
آلمان6/0+nil1/1+3/1+8/2+0/3-6/116/10
ایتالیا1/0+8/2+1/0-2/1+0/3-3/0-8/72/8
ژاپن4/1+1/1+7/1+7/1+2/2-6/3+4/49/4
هلند3/1+9/4+4/0+5/1+1/0-3/2-7/65/6
اسپانیا4/3+6/3+1/3+8/2+2/0-4/1+8/91/11
سوئد2/2+4/2+9/1+6/2+6/2+6/8+9/66/5
سوییس8/0+2/0+8/0+5/1+3/0-2/3+5/36/3
آمریکا6/3+3/3+6/3+3/3+0/3+6/7+0/55/5
منطقه یورو1/1+2/1+3/1+7/1+3/0+9/0+7/89/8

درصد،معادل سالانه