تولید ، اشتغال و پیش بینی رشد اقتصادی -نشریه اکونومیست ، چاپ لندن ۳ سپتامبر ۲۰۰۵

 


جدول تولید ، اشتغال و پیش بینی رشد اقتصادی ، به نقل از نشريه
اکونوميست ( چاپ لندن ، ۳ سپتامبر ۲۰۰۵) .      

تولید ، اشتغال و پیش
بینی رشد اقتصادی

کشوررشد اقتصادی
نظرسنجی اکونومیست

درباره پیش بینی رشد اقتصادی

 

 

رشد

تولیدات

صنعتی

رشد

خرده

 فروشی

نرخ بیکاری
میزان فعلیسه ماهه اول۲۰۰۵۲۰۰۶میزان فعلی
سال گذشته
استرالیا۹/۱+۸/۲+۳/۲+۱/۳+۲/۱+۶/۱+۰/۵۷/۵
اتریش۰/۲+۸/۰+۹/۱+۰/۲+۸/۵+۸/۳+۱/۵۹/۴
بلژیک۴/۱+۲/۱+۲/۱+۹/۱+۴/۱-۹/۵+۴/۱۳۸/۱۲
بریتانیا۷/۱+۵/۱+۱/۲+۱/۲+۹/۱-۸/۱+۷/۴۸/۴
کانادا
۷/۲+۲/۳+۷/۲+۰/۳+۸/۱+۶/۵+۸/۶۱/۷
دانمارک۸/۰+۶/۰+۰/۲+۲/۲+۵/۱+۱/۶+۸/۵۵/۶
فرانسه
۲/۱+۴/۰+۵/۱+۹/۱+۴/۰-۸/۰+۹/۹۰/۱۰
آلمان۶/۰+nil۱/۱+۳/۱+۸/۲+۰/۳-۶/۱۱۶/۱۰
ایتالیا۱/۰+۸/۲+۱/۰-۲/۱+۰/۳-۳/۰-۸/۷۲/۸
ژاپن۴/۱+۱/۱+۷/۱+۷/۱+۲/۲-۶/۳+۴/۴۹/۴
هلند۳/۱+۹/۴+۴/۰+۵/۱+۱/۰-۳/۲-۷/۶۵/۶
اسپانیا۴/۳+۶/۳+۱/۳+۸/۲+۲/۰-۴/۱+۸/۹۱/۱۱
سوئد۲/۲+۴/۲+۹/۱+۶/۲+۶/۲+۶/۸+۹/۶۶/۵
سوییس۸/۰+۲/۰+۸/۰+۵/۱+۳/۰-۲/۳+۵/۳۶/۳
آمریکا۶/۳+۳/۳+۶/۳+۳/۳+۰/۳+۶/۷+۰/۵۵/۵
منطقه یورو۱/۱+۲/۱+۳/۱+۷/۱+۳/۰+۹/۰+۷/۸۹/۸

درصد،معادل سالانه