تولید ، اشتغال و پیش بینی رشد اقتصادی به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن 17 الی 23 دسامبر 2005

 


جدول تولید ، اشتغال و پیش بینی رشد اقتصادی ، به نقل از نشریه
اکونومیست ( چاپ لندن ، 17 الی 23 دسامبر  2005) .

تولید ، اشتغال و پیش
بینی رشد اقتصادی


کشور

رشد اقتصادی

نظرسنجی اکونومیست

درباره پیش بینی رشد اقتصادی

 

 


رشد

تولیدات

صنعتی


رشد

خرده

 فروشی


نرخ بیکاری

میزان فعلی

سه ماهه

2005

2006

میزان فعلی

سال گذشته

استرالیا
6/2+6/0+6/2+3/3+7/0+2/1+1/52/5

اتریش
8/1+3/2+6/1+0/2+6/1+9/0+2/50/5

بلژیک
1/1+7/1+3/1+8/1+7/7-9/0+8/128/12

بریتانیا
7/1+6/1+7/1+1/2+8/1-5/1+9/47/4

کانادا
8/2+6/3+9/2+0/3+1/1+2/2+4/62/7

دانمارک
8/4+7/5+4/2+4/2+6/4+4/4+4/53/6

فرانسه
8/1+7/2+6/1+9/1+4/1-5/0+7/90/10

آلمان
4/1+5/2+0/1+5/1+8/3+8/0-5/117/10

ایتالیا
1/0+1/1+1/0+2/1+7/2-1/0+7/71/8

ژاپن
9/2+0/1+4/2+2/2+0/3+4/0+5/46/4

هلند
9/0+3/1+7/0+8/1+1/0+7/2+5/65/6

اسپانیا
5/3+3/3+4/3+0/3+4/0-2/0-6/86/10

سوئد
4/3+9/3+4/2+8/2+5/2+3/7+6/59/4

سوییس
3/2+4/3+3/1+8/1+9/3+6/1+7/39/3

آمریکا
7/3+4/3+6/3+3/3+9/1+8/2+0/54/5

منطقه یورو
6/1+6/2+3/1+8/1+0/1+4/0+3/88/8

درصد،معادل سالانه