تولید ، اشتغال و پیش بینی رشد اقتصادی به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن ۵ الی ۱۱ نوامبر ۲۰۰۵

 


جدول تولید ، اشتغال و پیش بینی رشد اقتصادی ، به نقل از نشریه
اکونومیست ( چاپ لندن ، ۵ الی ۱۱ نوامبر  2005) .

تولید ، اشتغال و پیش
بینی رشد اقتصادی


کشور

رشد اقتصادی

نظرسنجی اکونومیست

درباره پیش بینی رشد اقتصادی

 

 


رشد

تولیدات

صنعتی


رشد

خرده

 فروشی


نرخ بیکاری

میزان فعلی

سه ماهه اول

۲۰۰۵

۲۰۰۶

میزان فعلی

سال گذشته

استرالیا
۶/۲+۲/۵+۶/۲+۳/۳+۷/۰+۲/۱+۱/۵۵/۵

اتریش
۱/۲+۸/۱+۸/۱+۰/۲+۴/۴+۵/۱-۲/۵۹/۴

بلژیک
۱/۱+۳/۱+۳/۱+۷/۱+۳/۲۴/۷+۵/۱۳۲/۱۳

بریتانیا
۶/۱+۹/۱+۹/۱+۱/۲+۹/۱-۷/۰+۷/۴۷/۴

کانادا
۷/۲+۲/۳+۹/۲+۰/۳+۷/۱+۷/۶+۷/۶۰/۷

دانمارک
۳/۴+۶/۶+۰/۲+۱/۲+۱/۰+۴/۸+۵۳

فرانسه
۳/۱+۵/۰+۴/۱+۶/۱+۰/۲+۱/۴+۸۰/۱۰

آلمان
۶/۰+nil۹/۰+۱/۱+۱/۲+۷/۰-۶/۱۱۷/۱۰

ایتالیا
۱/۰+۷/۲+nil۹/۰+۱/۶+۶/۱-۷/۷۱/۸

ژاپن
۴/۱+۳/۳+۲/۲+۰/۲+۰/۱+۹/۱+۲۶

هلند
۳/۱+۹/۴+۶/۰+۶/۱+۳/۰-۷/۰+۶/۶۱

اسپانیا
۴/۳+۴/۳+۳/۳+۹/۲+۸/۳+۱/۳+۴/۹۸/۱۰

سوئد
۳/۲+۶/۲+۳/۲+۷/۲+۰/۴-۵/۶+۴/۵۸

سوییس
۰/۱+۱/۱+۱/۱+۶/۱+۹/۳+۷/۴+۶/۳۷/۳

آمریکا
۶/۳+۸/۳+۵/۳+۲/۳+۰/۲+۰/۵+۱/۵۴/۵

منطقه یورو
۱/۱+۲/۱+۲/۱+۵/۱+۶/۲+۰/۲+۶/۸۹/۸

درصد،معادل سالانه