تولید ، اشتغال و پیش بینی رشد اقتصادی به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن 8 الی 14 اکتبر 2005

 


جدول تولید ، اشتغال و پیش بینی رشد اقتصادی ، به نقل از نشريه
اکونوميست ( چاپ لندن ،8
الی 14 اکتبر  2005) .

تولید ، اشتغال و پیش
بینی رشد اقتصادی

کشوررشد اقتصادی
نظرسنجی اکونومیست

درباره پیش بینی رشد اقتصادی

 

 

رشد

تولیدات

صنعتی

رشد

خرده

 فروشی

نرخ بیکاری
میزان فعلیسه ماهه اول20052006میزان فعلی
سال گذشته
استرالیا6/2+2/5+6/2+3/3+7/0+6/1+0/57/5
اتریش0/2+8/0+8/1+0/2+4/5+7/1+2/59/4
بلژیک5/1+2/1+3/1+7/1+0/4-7/6+5/132/13
بریتانیا5/1+5/1+9/1+1/2+9/1-8/0+7/47/4
کانادا
7/2+2/3+9/2+0/3+6/0+9/5+8/61/7
دانمارک8/0+6/0+0/2+1/2+6/1-9/4+7/54/6
فرانسه
3/1+5/0+4/1+6/1+7/0-2/1-9/90/10
آلمان6/0+nil9/0+1/1+0/3+2/2+7/117/10
ایتالیا1/0+7/2+nil9/1+9/0-6/1-8/72/8
ژاپن4/1+3/3+2/2+0/2+6/1+6/3+3/48/4
هلند3/1+9/4+6/0+6/1+1/0+2/1+6/62/6
اسپانیا4/3+6/3+3/3+9/2+8/3+1/3+4/98/10
سوئد2/2+6/2+3/2+7/2+8/7+2/6+5/65/5
سوییس0/1+1/1+1/1+6/1+9/3+6/1+6/37/3
آمریکا6/3+3/3+5/3+2/3+1/3+5/7+9/44/5
منطقه یورو1/1+2/1+2/1+5/1+5/0+0/2+6/89/8

درصد،معادل سالانه