تولید ، اشتغال و پیش بینی رشد اقتصادی به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن ۸ الی ۱۴ اکتبر ۲۰۰۵

 


جدول تولید ، اشتغال و پیش بینی رشد اقتصادی ، به نقل از نشريه
اکونوميست ( چاپ لندن ،۸
الی ۱۴ اکتبر  2005) .

تولید ، اشتغال و پیش
بینی رشد اقتصادی

کشوررشد اقتصادی
نظرسنجی اکونومیست

درباره پیش بینی رشد اقتصادی

 

 

رشد

تولیدات

صنعتی

رشد

خرده

 فروشی

نرخ بیکاری
میزان فعلیسه ماهه اول۲۰۰۵۲۰۰۶میزان فعلی
سال گذشته
استرالیا۶/۲+۲/۵+۶/۲+۳/۳+۷/۰+۶/۱+۰/۵۷/۵
اتریش۰/۲+۸/۰+۸/۱+۰/۲+۴/۵+۷/۱+۲/۵۹/۴
بلژیک۵/۱+۲/۱+۳/۱+۷/۱+۰/۴-۷/۶+۵/۱۳۲/۱۳
بریتانیا۵/۱+۵/۱+۹/۱+۱/۲+۹/۱-۸/۰+۷/۴۷/۴
کانادا
۷/۲+۲/۳+۹/۲+۰/۳+۶/۰+۹/۵+۸/۶۱/۷
دانمارک۸/۰+۶/۰+۰/۲+۱/۲+۶/۱-۹/۴+۷/۵۴/۶
فرانسه
۳/۱+۵/۰+۴/۱+۶/۱+۷/۰-۲/۱-۹/۹۰/۱۰
آلمان۶/۰+nil۹/۰+۱/۱+۰/۳+۲/۲+۷/۱۱۷/۱۰
ایتالیا۱/۰+۷/۲+nil۹/۱+۹/۰-۶/۱-۸/۷۲/۸
ژاپن۴/۱+۳/۳+۲/۲+۰/۲+۶/۱+۶/۳+۳/۴۸/۴
هلند۳/۱+۹/۴+۶/۰+۶/۱+۱/۰+۲/۱+۶/۶۲/۶
اسپانیا۴/۳+۶/۳+۳/۳+۹/۲+۸/۳+۱/۳+۴/۹۸/۱۰
سوئد۲/۲+۶/۲+۳/۲+۷/۲+۸/۷+۲/۶+۵/۶۵/۵
سوییس۰/۱+۱/۱+۱/۱+۶/۱+۹/۳+۶/۱+۶/۳۷/۳
آمریکا۶/۳+۳/۳+۵/۳+۲/۳+۱/۳+۵/۷+۹/۴۴/۵
منطقه یورو۱/۱+۲/۱+۲/۱+۵/۱+۵/۰+۰/۲+۶/۸۹/۸

درصد،معادل سالانه