تولید ، اشتغال و پیش بینی رشد اقتصادی به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن ،24 الی30 سپتامبر 2005

 


جدول تولید ، اشتغال و پیش بینی رشد اقتصادی ، به نقل از نشريه
اکونوميست ( چاپ لندن ، 24 الی 30 سپتامبر 2005) .

تولید ، اشتغال و پیش
بینی رشد اقتصادی

کشوررشد اقتصادی
نظرسنجی اکونومیست

درباره پیش بینی رشد اقتصادی

 

 

رشد

تولیدات

صنعتی

رشد

خرده

 فروشی

نرخ بیکاری
میزان فعلیسه ماهه اول20052006میزان فعلی
سال گذشته
استرالیا6/2+2/5+4/2+2/3+2/1+6/1+0/57/5
اتریش0/2+8/0+9/1+0/2+8/5+7/1+2/59/4
بلژیک5/1+2/1+2/1+9/1+0/4-9/5+5/132/13
بریتانیا7/1+5/1+0/2+2/2+6/1-8/0+7/47/4
کانادا
7/2+2/3+8/2+0/3+4/0+9/5+8/61/7
دانمارک8/0+6/0+0/2+2/2+6/1-1/6+8/52/6
فرانسه
2/1+4/0+4/1+8/1+7/0-2/1-9/90/10
آلمان6/0+nil9/0+3/1+0/3+0/3-6/116/10
ایتالیا1/0+8/2+2/0-0/1+9/0-5/1-8/72/8
ژاپن4/1+3/3+9/1+9/1+2/2-6/3+4/49/4
هلند3/1+9/4+5/0+6/1+1/0+2/1+6/62/6
اسپانیا4/3+6/3+2/3+8/2+5/3-4/0+4/99/10
سوئد2/2+4/2+1/2+7/2+8/7+6/8+5/65/5
سوییس0/1+1/1+8/0+5/1+9/3+6/1+6/37/3
آمریکا6/3+3/3+7/3+3/3+1/3+5/7+9/44/5
منطقه یورو1/1+2/1+3/1+7/1+5/0+nil6/89/8

درصد،معادل سالانه