تولید ، اشتغال و پیش بینی رشد اقتصادی به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن ،۲۴ الی۳۰ سپتامبر ۲۰۰۵

 


جدول تولید ، اشتغال و پیش بینی رشد اقتصادی ، به نقل از نشريه
اکونوميست ( چاپ لندن ، ۲۴ الی ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۵) .

تولید ، اشتغال و پیش
بینی رشد اقتصادی

کشوررشد اقتصادی
نظرسنجی اکونومیست

درباره پیش بینی رشد اقتصادی

 

 

رشد

تولیدات

صنعتی

رشد

خرده

 فروشی

نرخ بیکاری
میزان فعلیسه ماهه اول۲۰۰۵۲۰۰۶میزان فعلی
سال گذشته
استرالیا۶/۲+۲/۵+۴/۲+۲/۳+۲/۱+۶/۱+۰/۵۷/۵
اتریش۰/۲+۸/۰+۹/۱+۰/۲+۸/۵+۷/۱+۲/۵۹/۴
بلژیک۵/۱+۲/۱+۲/۱+۹/۱+۰/۴-۹/۵+۵/۱۳۲/۱۳
بریتانیا۷/۱+۵/۱+۰/۲+۲/۲+۶/۱-۸/۰+۷/۴۷/۴
کانادا
۷/۲+۲/۳+۸/۲+۰/۳+۴/۰+۹/۵+۸/۶۱/۷
دانمارک۸/۰+۶/۰+۰/۲+۲/۲+۶/۱-۱/۶+۸/۵۲/۶
فرانسه
۲/۱+۴/۰+۴/۱+۸/۱+۷/۰-۲/۱-۹/۹۰/۱۰
آلمان۶/۰+nil۹/۰+۳/۱+۰/۳+۰/۳-۶/۱۱۶/۱۰
ایتالیا۱/۰+۸/۲+۲/۰-۰/۱+۹/۰-۵/۱-۸/۷۲/۸
ژاپن۴/۱+۳/۳+۹/۱+۹/۱+۲/۲-۶/۳+۴/۴۹/۴
هلند۳/۱+۹/۴+۵/۰+۶/۱+۱/۰+۲/۱+۶/۶۲/۶
اسپانیا۴/۳+۶/۳+۲/۳+۸/۲+۵/۳-۴/۰+۴/۹۹/۱۰
سوئد۲/۲+۴/۲+۱/۲+۷/۲+۸/۷+۶/۸+۵/۶۵/۵
سوییس۰/۱+۱/۱+۸/۰+۵/۱+۹/۳+۶/۱+۶/۳۷/۳
آمریکا۶/۳+۳/۳+۷/۳+۳/۳+۱/۳+۵/۷+۹/۴۴/۵
منطقه یورو۱/۱+۲/۱+۳/۱+۷/۱+۵/۰+nil۶/۸۹/۸

درصد،معادل سالانه