تورم و دستمزد ها – نشریه اکونومیست ، چاپ لندن ۳ سپتامبر ۲۰۰۵

 

 

جدول تورم و دستمزد ها
به نقل از نشريه اکونوميست( چاپ لندن ،
۳ سپتامبر ۲۰۰۵).

تورم و دستمزدها

کشور
تورم(خرده فروشی )
نظرسنجی اکونومیست

درباره پیش بینی
تورم

 

 


تورم(قیمت تولید کننده)

رشد حقوق و دستمزد ها
میزان فعلی
سال گذشته
۲۰۰۵۲۰۰۶میزان فعلیسال گذشتهمیزان فعلی
سال گذشته
استرالیا۵/۲+۵/۲+۷/۲+۶/۲+۹/۶+۸/۲+۸/۵+۰/۳+
اتریش۲/۲+۲/۲+۱/۲+۷/۱+۱/۱+۰/۶+۳/۲+۰/۲+
بلژیک۱/۳+۳/۲+۳/۲+۸/۱+۸/۱+۵/۵+۶/۲+۳/۲+
بریتانیا۳/۲+۴/۱+۹/۱+۹/۱+۰/۳+۶/۲+۲/۴+۲/۴+
کانادا
۰/۲+۳/۲+۱/۲+۲/۲+۳/۰-۵/۵+۱/۱+۹/۳+
دانمارک۰/۲+۳/۱+۵/۱+۷/۱+۷/۴+۷/۲+۱/۳+۳/۳+
فرانسه
۷/۱+۳/۲+۸/۱+۵/۱+۹/۲+۲/۲+۹/۲+۸/۲+
آلمان۹/۱+۰/۲+۶/۱+۳/۱+۵/۲+۹/۳+۹/۰+۴/۱+
ایتالیا۰/۲+۳/۲+۱/۲+۹/۱+۶/۳+۳/۳+۰/۳+۳/۳+
ژاپن۳/۰-۱/۰-۱/۰-۳/۰+۵/۱+۷/۱+۱/۰-۸/۱+
هلند۶/۱+۱/۱+۴/۱+na۶/۵+۲/۵+۸/۰+۰/۱+
اسپانیا۳/۳+۴/۳+۱/۳+۸/۲+۶/۴+۱/۴+۵/۲+۳/۲+
سوئد۳/۰+۷/۰+۵/۰+۳/۱+۷/۳+۹/۱+۱/۱+۱/۳+
سوییس۰/۱+۰/۱+۱/۱+۱/۱+۱/۱+۳/۱+۹/۰+۴/۱+
آمریکا۲/۳+۰/۳+۹/۲+۶/۲+۶/۴+۰/۴+۷/۲+۰/۲+
منطقه یورو۱/۲+۳/۲+۰/۲+۶/۱+۰/۴+۴/۲+۱/۳+۰/۳+

درصد،معادل سالانه