تورم و دستمزد ها – نشریه اکونومیست ، چاپ لندن 3 سپتامبر 2005

 

 

جدول تورم و دستمزد ها
به نقل از نشريه اکونوميست( چاپ لندن ،
3 سپتامبر 2005).

تورم و دستمزدها

کشور
تورم(خرده فروشی )
نظرسنجی اکونومیست

درباره پیش بینی
تورم

 

 


تورم(قیمت تولید کننده)

رشد حقوق و دستمزد ها
میزان فعلی
سال گذشته
20052006میزان فعلیسال گذشتهمیزان فعلی
سال گذشته
استرالیا5/2+5/2+7/2+6/2+9/6+8/2+8/5+0/3+
اتریش2/2+2/2+1/2+7/1+1/1+0/6+3/2+0/2+
بلژیک1/3+3/2+3/2+8/1+8/1+5/5+6/2+3/2+
بریتانیا3/2+4/1+9/1+9/1+0/3+6/2+2/4+2/4+
کانادا
0/2+3/2+1/2+2/2+3/0-5/5+1/1+9/3+
دانمارک0/2+3/1+5/1+7/1+7/4+7/2+1/3+3/3+
فرانسه
7/1+3/2+8/1+5/1+9/2+2/2+9/2+8/2+
آلمان9/1+0/2+6/1+3/1+5/2+9/3+9/0+4/1+
ایتالیا0/2+3/2+1/2+9/1+6/3+3/3+0/3+3/3+
ژاپن3/0-1/0-1/0-3/0+5/1+7/1+1/0-8/1+
هلند6/1+1/1+4/1+na6/5+2/5+8/0+0/1+
اسپانیا3/3+4/3+1/3+8/2+6/4+1/4+5/2+3/2+
سوئد3/0+7/0+5/0+3/1+7/3+9/1+1/1+1/3+
سوییس0/1+0/1+1/1+1/1+1/1+3/1+9/0+4/1+
آمریکا2/3+0/3+9/2+6/2+6/4+0/4+7/2+0/2+
منطقه یورو1/2+3/2+0/2+6/1+0/4+4/2+1/3+0/3+

درصد،معادل سالانه