تورم و دستمزد ها به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن 17 الی 23 دسامبر 2005

 


جدول تورم و دستمزد ها به نقل از نشریه اکونومیست( چاپ لندن ، 17 الی
23 دسامبر 2005).

تورم و دستمزدها


کشور

تورم(خرده فروشی )

نظرسنجی اکونومیست

درباره پیش بینی
تورم

 

 


تورم(قیمت تولید کننده)

رشد حقوق و دستمزد ها

میزان فعلی

سال گذشته

2005

2006

میزان فعلی
سال
گذشته

میزان فعلی

سال گذشته

استرالیا
0/3+3/2+8/2+8/2+2/6+1/6+1/6+5/3+

اتریش
0/2+6/2+3/2+0/2+9/0+6/5+3/2+0/2+

بلژیک
6/2+5/2+5/2+0/2+6/1+0/6+5/2+2/2+

بریتانیا
1/2+5/1+2/2+1/2+3/2+5/3+6/3+2/4+

کانادا
6/2+3/2+4/2+4/2+4/1+4/5+2/2+4/2+

دانمارک
0/2+3/1+0/2+0/2+3/4+6/3+8/2+9/2+

فرانسه
6/1+0/2+9/1+7/1+9/2+5/3+2/3+9/2+

آلمان
3/2+8/1+0/2+8/1+2/2+1/4+1/1+0/1+

ایتالیا
2/2+9/1+1/2+0/2+9/3+4/4+0/3+7/2+

ژاپن
7/0-5/0+2/0-3/0+9/1+1/2+1/0-4/0+

هلند
8/1+3/1+5/1+na5/3+1/6+1/1+8/0+

اسپانیا
5/3+6/3+3/3+1/3+9/4+4/5+4/3+1/3+

سوئد
8/0+5/0+8/0+6/1+1/4+0/3+4/3+1/3+

سوییس
0/1+5/1+3/1+3/1+0/1+0/2+9/0+4/1+

آمریکا
3/4+2/3+3/3+1/3+9/5+4/4+2/3+4/2+

منطقه یورو
4/2+2/2+2/2+0/2+1/4+1/4+3/2+1/2+