تورم و دستمزد ها به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن ۵ الی ۱۱ نوامبر ۲۰۰۵

 


جدول تورم و دستمزد ها به نقل از نشریه اکونومیست( چاپ لندن ، ۵ الی
۱۱ نوامبر ۲۰۰۵).

تورم و دستمزدها


کشور

تورم(خرده فروشی )

نظرسنجی اکونومیست

درباره پیش بینی
تورم

 

 


تورم(قیمت تولید کننده)

رشد حقوق و دستمزد ها

میزان فعلی

سال گذشته

۲۰۰۵

۲۰۰۶

میزان فعلی
سال
گذشته

میزان فعلی

سال گذشته

استرالیا
۰/۳+۳/۲+۶/۲+۷/۲+۲/۶+۱/۶+۸/۵+۰/۳+

اتریش
۴/۲+۱/۲+۲/۲+۰/۲+۵/۱+۰/۶+۳/۲+۰/۲+

بلژیک
۵/۲+۹/۲+۵/۲+۲/۲+۵/۱+۰/۶+۵/۲+۲/۲+

بریتانیا
۵/۲+۱/۱+۱/۲+۲/۲+۳/۳+۱/۳+۲/۴+۸/۳+

کانادا
۴/۳+۸/۱+۳/۲+۴/۲+۶/۰+۸/۴+۱/۱+۰/۲+

دانمارک
۴/۲+۱/۱+۶/۱+۹/۱+۵/۳+۴/۳+۹/۲+۱/۳+

فرانسه
۲/۲+۱/۲+۰/۲+۷/۱+۴/۳+۰/۳+۹/۲+۸/۲+

آلمان
۴/۲+۰/۲+۹/۱+۸/۱+۶/۳+۴/۳+۹/۰+۶/۱+

ایتالیا
۲/۲+۰/۲+۲/۲+۱/۲+۸/۳+۸/۳+۱/۳+۵/۲+

ژاپن
۳/۰-nil۱/۰-۳/۰+۷/۱+۹/۱+۷/۲-۸/۲+

هلند
۶/۱+۴/۱+۵/۱+na۹/۴+۵/۵+۰/۱+۹/۰+

اسپانیا
۷/۳+۲/۳+۲/۳+۱/۳+۴/۵+۶/۴+۴/۳+۱/۳+

سوئد
۶/۰+۶/۰+۷/۰+۵/۱+۲/۴+۱/۲+۰/۳+۶/۲+

سوییس
۳/۱+۳/۱+۲/۱+۲/۱+۵/۱+۵/۱+۹/۰+۴/۱+

آمریکا
۷/۴+۵/۲+۲/۳+۰/۳+۷/۶+۳/۳+۶/۲+۴/۲+

منطقه یورو
۵/۲+۴/۲+۲/۲+۹/۱+۰/۴+۱/۳+۳/۲+۱/۲+

درصد،معادل سالانه