تورم و دستمزد ها به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن۲۲ الی ۲۸ اکتبر ۲۰۰۵

 


جدول تورم و دستمزد ها به نقل از نشریه اکونومیست( چاپ لندن ، ۲۲
الی ۲۸ اکتبر ۲۰۰۵).

تورم و دستمزدها


کشور

تورم(خرده فروشی )

نظرسنجی اکونومیست

درباره پیش بینی
تورم

 

 


تورم(قیمت تولید کننده)

رشد حقوق و دستمزد ها

میزان فعلی

سال گذشته

۲۰۰۵

۲۰۰۶

میزان فعلی
سال
گذشته

میزان فعلی

سال گذشته

استرالیا
۵/۲+۵/۲+۶/۲+۷/۲+۹/۶+۸/۲+۸/۵+۰/۳+

اتریش
۴/۲+۱/۲+۲/۲+۰/۲+۵/۱+۰/۶+۳/۲+۰/۲+

بلژیک
۲/۳+۰/۲+۵/۲+۲/۲+۸/۱+۹/۵+۵/۲+۲/۲+

بریتانیا
۵/۲+۱/۱+۱/۲+۲/۲+۳/۳+۱/۳+۲/۴+۸/۳+

کانادا
۶/۲+۹/۱+۳/۲+۴/۲+۴/۰-۵/۵+۴/۱+۵/۱+

دانمارک
۲/۴+۱/۱+۶/۱+۹/۱+۵/۳+۴/۳+۹/۲+۱/۳+

فرانسه
۲/۲+۱/۲+۰/۲+۷/۱+۸/۲+۸/۲+۹/۲+۸/۲+

آلمان
۵/۲+۸/۱+۹/۱+۸/۱+۶/۳+۴/۳+۳/۱+۴/۰+

ایتالیا
۰/۲+۱/۲+۲/۲+۲/۱+۷/۳+۵/۳+۹/۲+۶/۲+

ژاپن
۳/۰-۲/۰-۱/۰-۳/۰+۷/۱+۹/۱+۷/۲-۸/۲+

هلند
۸/۱+۰/۱+۵/۱+na۹/۴+۵/۵+۰/۱+۹/۰+

اسپانیا
۷/۳+۲/۳+۲/۳+۱/۳+۹/۴+۴/۴+۴/۳+۱/۳+

سوئد
۶/۰+۶/۰+۷/۰+۵/۱+۲/۴+۰/۲+۵/۲+۴/۳+

سوییس
۴/۱+۹/۰+۲/۱+۲/۱+۵/۱+۵/۱+۹/۰+۴/۱+

آمریکا
۷/۴+۵/۲+۲/۳+۰/۳+۷/۶+۳/۳+۶/۲+۴/۲+

منطقه یورو
۶/۲+۱/۲+۲/۲+۹/۱+۰/۴+۱/۳+۳/۲+۱/۲+

درصد،معادل سالانه