تورم و دستمزد ها به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن22 الی 28 اکتبر 2005

 


جدول تورم و دستمزد ها به نقل از نشریه اکونومیست( چاپ لندن ، 22
الی 28 اکتبر 2005).

تورم و دستمزدها


کشور

تورم(خرده فروشی )

نظرسنجی اکونومیست

درباره پیش بینی
تورم

 

 


تورم(قیمت تولید کننده)

رشد حقوق و دستمزد ها

میزان فعلی

سال گذشته

2005

2006

میزان فعلی
سال
گذشته

میزان فعلی

سال گذشته

استرالیا
5/2+5/2+6/2+7/2+9/6+8/2+8/5+0/3+

اتریش
4/2+1/2+2/2+0/2+5/1+0/6+3/2+0/2+

بلژیک
2/3+0/2+5/2+2/2+8/1+9/5+5/2+2/2+

بریتانیا
5/2+1/1+1/2+2/2+3/3+1/3+2/4+8/3+

کانادا
6/2+9/1+3/2+4/2+4/0-5/5+4/1+5/1+

دانمارک
2/4+1/1+6/1+9/1+5/3+4/3+9/2+1/3+

فرانسه
2/2+1/2+0/2+7/1+8/2+8/2+9/2+8/2+

آلمان
5/2+8/1+9/1+8/1+6/3+4/3+3/1+4/0+

ایتالیا
0/2+1/2+2/2+2/1+7/3+5/3+9/2+6/2+

ژاپن
3/0-2/0-1/0-3/0+7/1+9/1+7/2-8/2+

هلند
8/1+0/1+5/1+na9/4+5/5+0/1+9/0+

اسپانیا
7/3+2/3+2/3+1/3+9/4+4/4+4/3+1/3+

سوئد
6/0+6/0+7/0+5/1+2/4+0/2+5/2+4/3+

سوییس
4/1+9/0+2/1+2/1+5/1+5/1+9/0+4/1+

آمریکا
7/4+5/2+2/3+0/3+7/6+3/3+6/2+4/2+

منطقه یورو
6/2+1/2+2/2+9/1+0/4+1/3+3/2+1/2+

درصد،معادل سالانه