تورم و دستمزد ها به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن 8 الی 14 اکتبر 2005

 


جدول تورم و دستمزد ها به نقل از نشريه اکونوميست( چاپ لندن ،
8 الی 14 اکتبر 2005).

تورم و دستمزدها

کشور
تورم(خرده فروشی )
نظرسنجی اکونومیست

درباره پیش بینی
تورم

 

 


تورم(قیمت تولید کننده)

رشد حقوق و دستمزد ها
میزان فعلی
سال گذشته
20052006میزان فعلیسال گذشتهمیزان فعلی
سال گذشته
استرالیا5/2+5/2+6/2+7/2+9/6+8/2+8/5+0/3+
اتریش0/2+3/2+2/2+0/2+9/0+3/6+3/2+0/2+
بلژیک2/3+0/2+5/2+2/2+8/1+9/5+5/2+2/2+
بریتانیا4/2+3/1+1/2+2/2+0/3+8/2+2/4+8/3+
کانادا
6/2+9/1+3/2+4/2+4/0-5/5+4/1+5/1+
دانمارک2/2+2/1+6/1+9/1+0/5+1/3+9/2+1/3+
فرانسه
8/1+4/2+0/2+7/1+8/2+8/2+9/2+8/2+
آلمان5/2+8/1+9/1+8/1+9/1+2/4+3/1+4/0+
ایتالیا0/2+1/2+2/2+2/1+7/3+5/3+9/2+6/2+
ژاپن3/0-2/0-1/0-3/0+7/1+7/1+3/38/2+
هلند8/1+0/1+5/1+na6/5+2/5+9/0+0/1+
اسپانیا3/3+3/3+2/3+1/3+9/4+4/4+4/3+1/3+
سوئد6/0+6/0+7/0+5/1+2/4+0/2+6/2+6/1+
سوییس4/1+9/0+2/1+2/1+0/1+5/1+9/0+4/1+
آمریکا6/3+7/2+2/3+0/3+1/5+4/3+7/2+2/2+
منطقه یورو5/2+1/2+2/2+9/1+0/4+1/3+3/2+1/2+

درصد،معادل سالانه