تورم و دستمزد ها به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن ۸ الی ۱۴ اکتبر ۲۰۰۵

 


جدول تورم و دستمزد ها به نقل از نشريه اکونوميست( چاپ لندن ،
۸ الی ۱۴ اکتبر ۲۰۰۵).

تورم و دستمزدها

کشور
تورم(خرده فروشی )
نظرسنجی اکونومیست

درباره پیش بینی
تورم

 

 


تورم(قیمت تولید کننده)

رشد حقوق و دستمزد ها
میزان فعلی
سال گذشته
۲۰۰۵۲۰۰۶میزان فعلیسال گذشتهمیزان فعلی
سال گذشته
استرالیا۵/۲+۵/۲+۶/۲+۷/۲+۹/۶+۸/۲+۸/۵+۰/۳+
اتریش۰/۲+۳/۲+۲/۲+۰/۲+۹/۰+۳/۶+۳/۲+۰/۲+
بلژیک۲/۳+۰/۲+۵/۲+۲/۲+۸/۱+۹/۵+۵/۲+۲/۲+
بریتانیا۴/۲+۳/۱+۱/۲+۲/۲+۰/۳+۸/۲+۲/۴+۸/۳+
کانادا
۶/۲+۹/۱+۳/۲+۴/۲+۴/۰-۵/۵+۴/۱+۵/۱+
دانمارک۲/۲+۲/۱+۶/۱+۹/۱+۰/۵+۱/۳+۹/۲+۱/۳+
فرانسه
۸/۱+۴/۲+۰/۲+۷/۱+۸/۲+۸/۲+۹/۲+۸/۲+
آلمان۵/۲+۸/۱+۹/۱+۸/۱+۹/۱+۲/۴+۳/۱+۴/۰+
ایتالیا۰/۲+۱/۲+۲/۲+۲/۱+۷/۳+۵/۳+۹/۲+۶/۲+
ژاپن۳/۰-۲/۰-۱/۰-۳/۰+۷/۱+۷/۱+۳۸/۲+
هلند۸/۱+۰/۱+۵/۱+na۶/۵+۲/۵+۹/۰+۰/۱+
اسپانیا۳/۳+۳/۳+۲/۳+۱/۳+۹/۴+۴/۴+۴/۳+۱/۳+
سوئد۶/۰+۶/۰+۷/۰+۵/۱+۲/۴+۰/۲+۶/۲+۶/۱+
سوییس۴/۱+۹/۰+۲/۱+۲/۱+۰/۱+۵/۱+۹/۰+۴/۱+
آمریکا۶/۳+۷/۲+۲/۳+۰/۳+۱/۵+۴/۳+۷/۲+۲/۲+
منطقه یورو۵/۲+۱/۲+۲/۲+۹/۱+۰/۴+۱/۳+۳/۲+۱/۲+

درصد،معادل سالانه