تورم و دستمزد ها به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن ،۲۴ الی۳۰ سپتامبر ۲۰۰۵

 


جدول تورم و دستمزد ها به نقل از نشريه اکونوميست( چاپ لندن ، ۲۴
الی ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۵).

تورم و دستمزدها

کشور
تورم(خرده فروشی )
نظرسنجی اکونومیست

درباره پیش بینی
تورم

 

 


تورم(قیمت تولید کننده)

رشد حقوق و دستمزد ها
میزان فعلی
سال گذشته
۲۰۰۵۲۰۰۶میزان فعلیسال گذش+تهمیزان فعلی
سال گذشته
استرالیا۵/۲+۵/۲+۷/۲+۷/۲+۹/۶+۸/۲+۸/۵+۰/۳+
اتریش۰/۲+۳/۲+۱/۲+۸/۱+۹/۰+۳/۶+۳/۲+۰/۲+
بلژیک۱/۳+۳/۲+۴/۲+۰/۲+۸/۱+۵/۵+۵/۲+۲/۲+
بریتانیا۴/۲+۳/۱+۰/۲+۹/۱+۰/۳+۸/۲+۲/۴+۸/۳+
کانادا
۰/۲+۳/۲+۱/۲+۲/۲+۳/۰-۵/۵+۴/۱+۵/۲+
دانمارک۲/۲+۲/۱+۶/۱+۸/۱+۰/۵+۱/۳+۹/۲+۱/۳+
فرانسه
۸/۱+۴/۲+۸/۱+۶/۱+۹/۲+۲/۲+۹/۲+۸/۲+
آلمان۹/۱+۰/۲+۷/۱+۶/۱+۹/۱+۲/۴+۳/۱+۴/۰+
ایتالیا۰/۲+۳/۲+۱/۲+۹/۱+۶/۳+۳/۳+۸/۲+۲/۳+
ژاپن۳/۰-۱/۰-۱/۰-۳/۰+۷/۱+۷/۱+۷/۳+۷/۱+
هلند۸/۱+۱/۱+۴/۱+na۶/۵+۲/۵+۹/۰+۰/۱+
اسپانیا۳/۳+۳/۳+۲/۳+۹/۲+۶/۴+۱/۴+۴/۳+۱/۳+
سوئد۶/۰+۶/۰+۵/۰+۳/۱+۷/۳+۹/۱+۶/۲+۶/۱+
سوییس۰/۱+۰/۱+۱/۱+۱/۱+۰/۱+۵/۱+۹/۰+۴/۱+
آمریکا۶/۳+۷/۲+۰/۳+۷/۲+۱/۵+۴/۳+۷/۲+۲/۲+
منطقه یورو۲/۲+۳/۲+۱/۲+۸/۱+۰/۴+۹/۲+۳/۲+۱/۲+

درصد،معادل سالانه