تهیه پیش نویس وظایف سازمان‌ها برای عضویت ایران در دبلیو.تی.او

معاون وزیر بازرگانی در امور بین الملل گفت: پیش نویس وظایف سازمان‌های مختلف در
زمان الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی تهیه می‌شود.

مصطفی سرمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با تاکید بر اینکه وزارت
بازرگانی به عنوان نهاد مذاکره کننده و نمایندگی تام‌الاختیار تجاری کشور است؛ گفت:
مجموعه اقداماتی که وزارتخانه باید در فرآیند الحاق انجام دهد به اضافه مجموعه
فعالیت‌هایی که سازمان‌های ذیربط باید انجام دهند همه در قالب پیش‌نویس مشخص
می‌شود.

وی تصریح کرد: این پیش‌نویس در معاونت بین‌الملل وزارت بازرگانی نهایی شده اما هنوز
در سطح وزیر نهایی نشده است.

سرمدی خاطرنشان کرد: امیدواریم این پیش‌نویس ظرف دو ماه آینده نهایی شود و پس از آن
برای سازمان‌های ذیربط ارسال خواهد شد.

معاون وزیر بازرگانی در امور بین الملل در خصوص رئیس گروه کاری ایران نیز گفت: رئیس
گروه کاری باید با تایید اعضای شورای عمومی سازمان جهانی تجارت مشخص شود و بعد از
تعیین رئیس گروه کاری از کشورهایی که مایلند عضو گروه کاری ایران شوند دعوت می‌شود
تا ثبت‌نام کنند.