تنفس مجمع عمومی فوق العاده شرکت مجتمع صنایع لاستیک کرمان (سهامی عام )