تقدیم اولین گزارش سالانه تطبیقی چشم انداز 20 ساله به مقام معظم رهبری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی اولین گزارش سالانه تطبیقی چشم انداز 20 ساله نظام
را در نیمه اول مهرماه سال جاری به مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری و رئیس مجلس تقدیم
خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی"مهر"، مقامات سازمان مدیریت و برنامه ریزی می گویند،
براساس ماده 158 برنامه چهارم، سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف شده پس از تهیه
گزارش سالانه تطبیقی سند چشم انداز، آن را به صورت مستقیم به مقام معظم رهبری، رئیس
جمهوری و رئیس مجلس تا پایان تیرماه هر سال تقدیم کند.

تدوین لوایح واردات بنزین و متمم بودجه عمرانی و همچنین نبود آمار از چندین شاخص در
دستگاه‌های اجرایی علت تاخیر در ارایه اولین گزارش سالانه تطبیقی چشم انداز 20 ساله
نظام به مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری و رئیس مجلس عنوان شده است.

هم اکنون این گزارش آماده تصویب در سازمان مدیریت و برنامه ریزی است. در عین حال،
سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای یافتن آمار برخی شاخص‌ها که در شرایط فعلی موجود
نیست، کمیته‌ای ویژه ای به ریاست محمد پاشایی فام مدیر کل دفتر اقتصاد کلان این
سازمان تشکیل داده است.

سند چشم انداز 20 ساله نظام بر تبدیل شدن ایران به قدرت اول آسیای جنوب غربی تاکید
دارد. برهمین اساس، علاوه بر تحقق اهداف سالانه برنامه در کشورمان، باید رشد
شاخص‌ها از کشورهای واقع شده در جنوب غربی آسیا نیز بالاتر باشد. گزارش تطبیقی چشم
انداز به این مسایل نیز خواهد پرداخت.

گزارش دیگر خبرنگار مهر حاکی از آن است که اولین گزارش نظارتی برنامه چهارم نیز تا
آذرماه سال جاری توسط رئیس جمهوری به مجلس تقدیم خواهد شد.

گفتنی است، تفاوت بین گزارش نظارتی برنامه چهارم با گزارش سالانه تطبیقی چشم انداز
آن است که در اولی تنها رشد شاخص‌ها در کشورمان و اهداف به دست آمده در برنامه
چهارم مشخص می‌شود ولی در گزارش تطبیقی علاوه بر رشد شاخص ها در داخل، این آمارها
با کشورهای جنوب غربی آسیا نیز مقایسه می‌شود.