تقاضای جهانی نفت 8/1 میلیون بشکه در روز افزایش پیدا می کند

سازمان بین‌المللی انرژی در آخرین
گزارش خود از وضعیت بازار نفت پیش بینی کرد میزان تقاضا برای این ماده در سال 2006
بیش از 8/1 میلیون بشکه در روز معادل 2/2 درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی
سازمان بین‌المللی انرژی میزان تقاضا برای نفت خام توسط چین و ایالات متحده در سال
2006 افزایش خواهد یافت و در نتیجه تقاضای جهانی نفت در این سال به میزان 2/2 درصد
نسبت به سال قبل از آن افزایش پیدا خواهد کرد.
در حالی که میزان تقاضا برای نفت خام در سال 2005، 3/1درصد نسبت به سال 2004 افزایش
یافت پیش بینی می‌شود میزان تقاضا در سال 2006 نیز با افزایش 2/2 درصدی معادل 8/1
ملیون بشکه در روز نسبت به سال 2005 مواجه شود.
بر اساس پیش بینی آژانس بین‌المللی انرژی میزان تولید اعضای غیر اوپک در سال 2006
با 3/1 میلیون بشکه در روز افزایش به 3/51 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
تولید اوپک نیز به میزان یک میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت اما از 30 میلیون
بشکه در روز فراتر نخواهد رفت.
بر اساس این گزارش در شرایطی که بازار نفت در اثر ناآرامی‌ها ی نیجریه و تحولات
مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران در تلاطم به سر می‌برد انتشار گزارش
آژانس بین‌المللی انرژی باعث نگرانی بیش از پیش مصرف کنندگان نفت شده است.