تقاضای جهانی نفت در سال 2006 یک میلیون بشکه افزایش می یابد

مرکز مطالعات جهانی
انرژی پیش بینی کرد، تقاضای جهانی نفت خام در سال 2006 نسبت به سال 2005 با بیش از
یک میلیون بشکه افزایش روبرو خواهد شد.

به گزارش مهر به نقل
از مرکز مطالعات جهانی انرژی، تقاضای جهانی

نفت خام در سال 2006 به
طور متوسط 84.4 میلیون بشکه در روز خواهد بود، که 1.1

میلیون بشکه نسبت به
رقم سال 2005 رشد نشان خواهد داد
.

بر اساس این گزارش،
مرکز مطالعات جهانی انرژی همچنین پیش بینی می کند تقاضا برای

نفت اوپک در سال 2006
به طور متوسط به 29.5 میلیون بشکه در روز برسد که 200 هزار

بشکه نسبت به سال 2005
رشد نشان می دهد
.

این گزارش حاکی است،
از تقاضای 84.4 میلیون بشکه ای جهان در سال 2006 نزدیک به

50.6
میلیون بشکه آن را
کشورهای غیرعضو اوپک تامین خواهند کرد
.

بدین ترتیب پیش بینی
می شود تولید نفت کشورهای غیرعضو اوپک در سال 2006 به طور

متوسط 700 هزار بشکه در
روز نسبت به رقم 49.9 میلیون بشکه ای سال 2005 افزایش

یابد.

همچنین از 33.8 میلیون
بشکه باقیمانده تقاضای جهانی، 4.3 میلیون بشکه آن از

میعانات گازی اعضای
اوپک و 29.5 میلیون بشکه آن نیز از نفت اوپک تامین خواهد

شد.