تقاضای جهانی نفت در سال 2005 میلادی افزایش می یابد

سازمان بين المللي
انرژي در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد: ميزان تقاضاي جهاني نفت تا پايان سال 2005
ميلادي ، روزانه بيش از 3/84 ميليون بشكه خواهد بود .

خبرگزاري فرانسه به
نقل از سازمان بين المللي انرژي گزارش داد: اين در حالي است كه ميزان تقاضاي جهاني
نفت در سال 2005 ميلادي ، نسبت به سال 2004 ميلادي ، بيش از 2/2 درصد رشد داشته است
.
به گزارش خبرگزاري فارس بر اساس اين گزارش ، ميزان رشد تقاضاي جهاني نفت در سه ماه
پاياني سال 2005 ميلادي ، بيش از 9/1 ميليون بشكه افزايش خواهد يافت .
پيش بيني قبلي اين سازمان ميزان رشد تقاضاي جهاني نفت در اين مدت را حدود 7/1
ميليون بشكه برآورد نموده بود .
اين در حالي است كه ميزان تقاضاي نفتي چين و اتحاديه اروپايي در ماه آوريل بار ديگر
با كاهش همراه بوده است، ولي اين كاهش تقاضا با افزايش چشمگير تقاضاي نفتي آمريكا
جبران شده است .
ميزان تقاضاي نفتي چين در اين مدت نسبت به مدت مشابه سال 2004 ميلادي ، بيش از 8/2
درصد كاهش يافته است .
ميزان توليد جهاني نفت نيز در ماه مي ، روزانه به بيش از 6/84 ميليون بشكه رسيد كه
نسبت به ماه آوريل بيش از 260 هزار بشكه افزايش يافته است .
ميزان توليد نفت اوپك نيز در اين مدت به كمتر از 3/29 ميليون بشكه در روز كاهش يافت
. اين رقم در ماه آوريل بيش از 4/29 ميليون بشكه بوده است .