تقاضای جهانی نفت خام سال آینده به 6/85 میلیون بشکه در روز می رسد

آژانس بين المللي
انرژي پيش بيني كرد: سال آينده ميزان تقاضاي جهاني نفت خام با افزايش 75/1 ميليون
بشكه در روز به 6/85 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد


به گزارش خبرگزاري فارس، اين ميزان رشد اندكي سريعتر از رشد 58/1
ميليون بشكه در روز سال جاري بوده اما بسيار كمتر از افزايش روزانه 89/2 ميليون
بشكه در روز در سال 2004 است.

IEA

پيش بيني خود در مورد رشد ميزان تقاضا در سال جاري را روزانه 200 هزار بشكه در روز
كاهش داد كه شامل 100هزار بشكه در روز كاهش رشد تقاضاي نفت خام چين هم مي شود.
بنابراين گزارش، در سال 2006 ميزان رشد عرضه كشورهاي غير اوپك پس از سه سال رشد يك
ميليون بشكه در روزي به رشدي معادل 4/1 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. همين امر
كمك مي كند كه درخواست براي نفت خام اوپك در سال 2006 مانند سال جاري در سطح 1/28
ميليون بشكه در روز باقي بماند.
IEA
گزارش داد: سال آينده ظرفيت مازاد توليد اوپك حدود سه ميليون بشكه در روز خواهد بود
كه گرچه خيلي كمتر از ظرفيت مازاد توليد اين سازمان در سال 2002-2000 (5 ميليون
بشكه در روز) است، اما رشد قابل توجهي نسبت به پايان سال 2004 (يك ميليون بشكه در
روز) دارد.
براساس اين گزارش، آژانس بين المللي انرژي پيش بني كرده ميزان تقاضاي نفت چين در
سال 2006 معادل 490 هزار بشكه در روز افزايش يابد كه بيش از افزايش 410 هزار بشكه
در روزي كل كشورهاي

IECD

در سال 2006 است. پيش بيني رشد سريعتر در عرضه نفت خام غير اوپك طي سال آينده اين
فرضيه را مطرح مي كند كه اختلال كمتري در توليد كشورهاي عضور

OECD
نسبت به گذشته وجود خواهد داشت.
بر اساس برآوردهاي

IEA

جمهوري هاي شوروري سابق، آمريكاي لاتين و آفريقا از رشد توليد نفت قابل توجهي
برخوردار خواهند بود اما هشدار داده كه در مورد ميزان توليدآتي شركت يوكاس روسيه
هنوز ترديدهايي وجود دارد.
در سه ماهه چهارم سال 2006 ميزان تقاضاي جهاني نفت خام به 6/87 ميليون بشكه در روز
مي رسد كه 7/3 ميليون بشكه در روز مي رسد كه 7/3 ميليون بشكه بيشتر از اواخر سال
2004 است اين امر باعث تداوم فشار ساختاري بر ظرفيت پالايشي به ويژه در نوسازي
تأسيسات پالايشي مي شود.
به گزارش امور بين الملل شركت ملي نفت ايران، از سوي ديگر اداره اطلاعات انرژي
آمريكا
EIA
در آخرين چشم انداز كوتاه مدت بازار انرژي ميزان تقاضاي جهاني نفت خام براي سال
آينده را اندكي بيش از

IEA

و مجموع عرضه غيراوپك را كمتر از

IEA

پيش بيني كرده بدين ترتيب از نظر

EIA

ميزان تقاضا براي نفت اوپك بيشتر خواهد بود.