تقاضای جهانی نفت خام سال آینده به ۶/۸۵ میلیون بشکه در روز می رسد

آژانس بين المللي
انرژي پيش بيني كرد: سال آينده ميزان تقاضاي جهاني نفت خام با افزايش ۷۵/۱ ميليون
بشكه در روز به ۶/۸۵ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد


به گزارش خبرگزاري فارس، اين ميزان رشد اندكي سريعتر از رشد ۵۸/۱
ميليون بشكه در روز سال جاري بوده اما بسيار كمتر از افزايش روزانه ۸۹/۲ ميليون
بشكه در روز در سال ۲۰۰۴ است.

IEA

پيش بيني خود در مورد رشد ميزان تقاضا در سال جاري را روزانه ۲۰۰ هزار بشكه در روز
كاهش داد كه شامل ۱۰۰هزار بشكه در روز كاهش رشد تقاضاي نفت خام چين هم مي شود.
بنابراين گزارش، در سال ۲۰۰۶ ميزان رشد عرضه كشورهاي غير اوپك پس از سه سال رشد يك
ميليون بشكه در روزي به رشدي معادل ۴/۱ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. همين امر
كمك مي كند كه درخواست براي نفت خام اوپك در سال ۲۰۰۶ مانند سال جاري در سطح ۱/۲۸
ميليون بشكه در روز باقي بماند.
IEA
گزارش داد: سال آينده ظرفيت مازاد توليد اوپك حدود سه ميليون بشكه در روز خواهد بود
كه گرچه خيلي كمتر از ظرفيت مازاد توليد اين سازمان در سال ۲۰۰۲-۲۰۰۰ (۵ ميليون
بشكه در روز) است، اما رشد قابل توجهي نسبت به پايان سال ۲۰۰۴ (يك ميليون بشكه در
روز) دارد.
براساس اين گزارش، آژانس بين المللي انرژي پيش بني كرده ميزان تقاضاي نفت چين در
سال ۲۰۰۶ معادل ۴۹۰ هزار بشكه در روز افزايش يابد كه بيش از افزايش ۴۱۰ هزار بشكه
در روزي كل كشورهاي

IECD

در سال ۲۰۰۶ است. پيش بيني رشد سريعتر در عرضه نفت خام غير اوپك طي سال آينده اين
فرضيه را مطرح مي كند كه اختلال كمتري در توليد كشورهاي عضور

OECD
نسبت به گذشته وجود خواهد داشت.
بر اساس برآوردهاي

IEA

جمهوري هاي شوروري سابق، آمريكاي لاتين و آفريقا از رشد توليد نفت قابل توجهي
برخوردار خواهند بود اما هشدار داده كه در مورد ميزان توليدآتي شركت يوكاس روسيه
هنوز ترديدهايي وجود دارد.
در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۶ ميزان تقاضاي جهاني نفت خام به ۶/۸۷ ميليون بشكه در روز
مي رسد كه ۷/۳ ميليون بشكه در روز مي رسد كه ۷/۳ ميليون بشكه بيشتر از اواخر سال
۲۰۰۴ است اين امر باعث تداوم فشار ساختاري بر ظرفيت پالايشي به ويژه در نوسازي
تأسيسات پالايشي مي شود.
به گزارش امور بين الملل شركت ملي نفت ايران، از سوي ديگر اداره اطلاعات انرژي
آمريكا
EIA
در آخرين چشم انداز كوتاه مدت بازار انرژي ميزان تقاضاي جهاني نفت خام براي سال
آينده را اندكي بيش از

IEA

و مجموع عرضه غيراوپك را كمتر از

IEA

پيش بيني كرده بدين ترتيب از نظر

EIA

ميزان تقاضا براي نفت اوپك بيشتر خواهد بود.