تقاضای جهانی نفت تا سال 2030 میلادی بیش از 60 درصد افزایش خواهد یافت

سازمان بين المللي
انرژي در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد : ميزان تقاضاي جهاني نفت بين سالهاي 2002
تا 2030 ميلادي بيش از 60 درصد افزايش خواهد يافت


به گزارش خبرگزاري فارس ، پايگاه اينترنتي اين سازمان گزارش داد :
اكثر كارشناسان انرژي بر اين باورند كه در حالي كه ميزان تقاضاي جهاني نفت روز به
روز در حال افزايش است و كشورهاي توليد كننده توانايي پاسخ به

نياز بازار را ندارند ، جهان طي سالهاي آينده با بحرانهاي جدي براي تامين انرژي
روبر خواهد شد .
بازار جهاني نفت در گذشته هر گاه با بحران عرضه روبرو مي شد ، از ذخاير نفتي خود
استفاده مي كرد ولي طي سالهاي اخير به سرعت از ميزان ذخاير نفتي كشورهاي توليد
كننده نفت كاسته شده است و به علت كمبود سرمايه گذاري در بخش توليد ، اكنون نمي
توان به ذخاير نفتي كشورهاي نفت خيز اميد چنداني داشت .
تجربه سالهاي اخير نشان داده است كه بازار جهاني نفت بيش از پيش به نفت منطقه خاور
ميانه وابستگي پيدا كرده است . منطقه اي كه هر از گاه دستخوش تحولات سياسي پيچيده
اي مي شود .
سازمان بين المللي انرژي همچنين تاكيد كرد : براي تامين انرژي مورد نياز جهان تا
سال 2030 ميلادي ، ميزان توليد نفت اوپك بايد بيش به بيش از دو برابر افزايش يابد .
افزايش توليد اوپك نيز نيازمند رشد سرمايه گذاري كشورهاي عضو در صنعت نفت و گاز است