تغییرات مدیریتی آبان ماه در گروه توسعه ملی

با توجه به الزام قانونی منع همکاری با بازنشستگان، گروه توسعه ملی با دستور مدیرعامل محترم بانک ملی ایران و به منظور تبعیت از سیاستهای کلی نظام، در مهلت قانونی ۲۷ آبان ماه ضمن تشکر از خدمات بازنشستگان محترم اقدام به اجرای قانون نمود. شایان ذکر است سیاست گروه توسعه ملی جانشین پروری و ارتقاء و استفاده از نیروهای توانمند داخل گروه و همچنین صنعت بوده و این سیاست را پیگیری خواهد نمود.

روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی