تغییرات مانده تراز تجاری ، نرخ ارز و بودجه به نقل از نشریه اکونومیست