تغییرات شاخص های کلان اقتصادی به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن 16اوریل2005