تغییرات شاخص های کلان اقتصادی به نقل از نشریه اکونومیست