تغییرات شاخص قیمت ها و دستمزد ها نسبت به سال قبل به نقل از نشریه اکونومیست