تغییرات بازار های مالی به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن 23 ژوییه 2005