تغییرات بازار های مالی به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن 16 ژوییه 2005