تغییرات بازار های مالی به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن 9 ژوییه 2005