تغییرات بازار های مالی به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن 18 ژوئن 2005