تغییرات بازار های مالی به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن ۲۱می ۲۰۰۵