تغییرات بازار های مالی به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن 21می 2005