تغییرات بازار های مالی به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن ۱۶اوریل۲۰۰۵