تغییرات بازار های مالی به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن 16اوریل2005