تغییرات بازار های مالی به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن 30 ژوییه 2005