تصویب قانون بازار اوراق بهادار در مجلس شورای اسلامی به پایان رسید

به گزارش ايران بورس ،
در مذاكرات صبح روز یک شنبه مجلس شوراي اسلامي قانون بازار اوراق بهادار به تصويب
نهايي رسيد و آمادة ارسال به شوراي نگهبان شد . جلسه  به بحث


مذاكره و تصويب مواد فصل ششم اين قانون اختصاص داشت كه ناظر بر جرايم و مجازات‌ها
در بازار سرمايه است.

‘گفتني است حداكثر ظرف
چهارماه بايد مواد قانون جديد اجرا شود. بدين ترتيب در پي تصويب نهايي قانون طي
روزهاي آتي شاهد اجرايي شدن قانون جديد ظرف چهار ماه آتي خواهيم بود.