تصمیم اخیر شورای بورس برای خرید سهام با اختیار فروش تشریح شد

به دنبال صحبتهای صبح
روز 16 آبان 84  وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص تصمیمات اخیر شورای بورس، دبیر
کل بورس اوراق بهادار به تشریح این تصمیم پرداخت.

دبیر کل بورس اوراق
بهادر تهران در گفت و گو با

خبرگزاری"مهر" منظور
وزیر اقتصاد و دارایی از قابلیت تبدیل سهام

افردا به اوراقی مانند
اوراق مشارکت را طرح مسئله "فروش سهام با اختیار فروش" عنوان

کرد و گفت: منظور از
این ابزار این است که اشخاص حقوقی معتبر می توانند سهام را

بفروشند و همراه با این
فروش، "اختیار فروشی" نیز به خریدار بدهند
.

وی افزود: یعنی خریدار
می تواند در تاریخی در آینده سهام را به فروشنده باز پس

فروشد و قیمت معینی را
دریافت کند. بدین ترتیب خریدار "سهام با اختیار فروش
"
نوعی تضمین دارد که در
آینده ، اصل پول و سود معینی قابل دریافت است. از این رو

شاید اشاره به اوراق
مشارکت از طرف وزیر محترم از این رو بوده باشد
.

عبده اظهار داشت:البته
خریدار"سهام با اختیار فروش" اختیار دارد و متعهد نیست که

درآینده سهام را حتما
بفروشد. بدیهی است اگر قیمت در تاریخ آتی بالاتر از قیمت

تعیین شده در اختیار
فروش باشد خریدار "سهام با اختیار فروش" از اختیار خود استفاده

نمی کند. اما اگر قیمت
پایین تر باشد از اختیار خود استفاده می کند
.

وی در توضیح این مطلب
مثال زد: به عنوان نمونه فرض کنید فردی سهام الف را با

"
اختیار فروش" به قیمت
دو هزار ریال امروز می فروشد و به خریدار اختیار می دهد که

در سال آینده به قیمت
دو هزار و 150 ریال، آن را به وی بفروشد، حال اگر در سال آتی

نرخ سهام مثلا دو هزار
و 400 ریال شد، خریدار "سهام با اختیار فروش" از اختیار خود

استفاده نمی کند، اما
اگر قیمت  دو هزار و 100 ریال بود، از اختیار خود استفاده

کرده و سهام را به نرخ
دو هزار و 150 ریال به فروشنده بازپس می

فروشد.