تصدی‌گری دولت در اقتصاد کشور به 6/20درصد کاهش یافت

بانک مرکزی اندازه دولت را که
نسبت کل مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی جاری است، 6/20 درصد اعلام کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، شاخص اندازه دولت که بیانگر میزان تصدی گری دولت در اقتصاد
کشور است، از سال 80 تا 83 به مرور زمان افزایش یافته و در نیمه اول سال 83 به 1/21
درصد رسیده است.
این در حالی است که اندازه دولت یا شاخص تصدی گری دولت در اقتصاد کشور طی یک سال
گذشته سیر نزولی داشته و به 6/20 درصد رسیده است.
به گزارش فارس، اندازه دولت طی شش ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال
گذشته 2/2 درصد کاهش یافته است.