تصحیح تیتر خبر مربوط به شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در روزنامه جهان اقتصاد

   
تیتر خبر مربوط به وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران
مبنی بر
" ا
رزش بازار هر سهم
سرمایه گذاری بانک ملی ایران  ، ۳  هزار و ۷۶۹ ریال
"
که روز گذشته در
روزنامه جهان اقتصاد چاپ گردیده بود اشتباه بوده و تیتر صحیح آن

"
ارزش بازاری هر سهم شرکت های بورسی سرمایه گذاری بانک ملی ایران  3 هزار و
۷۶۹ ریال
"
است .

این خبر در شماره
۳۲۰۰  روز چهارشنبه ۲۶ مرداد ۸۴ روزنامه جهان اقتصاد اصلاح شده است .